Nyhet Juridik 29 september 2016

Förmedling av nyproduktion – tvist i samband med uppförandet av en villa

Fastighetsmäklaren hade inledningsvis ett skrivuppdrag och därefter ett förmedlingsuppdrag avseende den aktuella fastigheten. Både säljare och köpare har gjort anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) efter det att tvister uppkommit under produktionstiden. FMI:s granskning har omfattat flera dokument i uppdragen samt mäklarens agerande, bland annat i samband med kontraktsskrivning och tillträde.

Enligt beslutet har mäklaren medverkat till flera köpekontrakt som inte har stämt överens med de verkliga förhållandena. Mäklaren anses även ha åsidosatt sin omsorgsplikt genom att inte vara närvarande då parterna undertecknade det första kontraktet.

FMI har bedömt att marknadsföringen avseende den förmedlade fastigheten gett intryck av att mäklarens uppdrag även omfattade ett nyckelfärdigt hus trots att så inte var fallet, samt att mäklaren underlåtit att tillhandahålla spekulanterna en objektsbeskrivning.

FMI fann även att mäklaren underlåtit att dokumentera parternas överenskommelse om entreprenör i köpekontraktet. Dessutom ansåg FMI att det ålegat mäklaren att uppmärksamma parterna på oklarheter och risker med avtalskonstruktionen. I samband med tillträdet medverkade mäklarens assistent på flera sätt, vilket medfört att mäklaren ansetts ha åsidosatt sin omsorgsplikt. Köpeskillingen har slutligen inte hanterats på det sätt parterna avtalat. Betalningen gjordes direkt till säljaren trots en överenskommelse om deposition. Genom att ersätta köparna med egna medel anses mäklaren ha agerat på ett sätt som är förtroenderubbande.

Mäklaren har i sitt yttrande anfört att hon utfört skrivuppdragen i enlighet med anvisningar från parterna och att förmedlingsuppdraget enbart omfattat en obebyggd fastighet. Hon har förklarat att hon inte varit delaktig i det entreprenadkontrakt som skulle tecknas i samband med köpet. Vidare har mäklaren bland annat framhållit att det i marknadsföringen presenterades uppgifter om priset för fastigheten respektive byggnaden.

Beslutet, som innebär att mäklarens registrering återkallas, gäller inte omedelbart. Mäklaren avser att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Annika Ahlberg
Förbundsjurist

Skapad 29 september 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Nyproduktion