Nyhet Juridik 22 januari 2015

Journal vid förmedling av nyproduktion

Fastighetsmäklarlagen är anpassad till förmedling av bostäder på begagnatmarknaden vilket kan ställa till det vid förmedling av nyproduktion, speciellt vid journalföringen. Mäklarsamfundets jurister har upprättat en mall för journal vid förmedling av nyproducerade bostadsrätter.

För flertalet av de fastighetsmäklare som förmedlar nyproducerade bostadsrätter är det självklart att journal måste föras vid sådana förmedlingar precis som vid förmedlingar på andrahandsmarknaden. Många mäklare tycks dock uppleva ett problem med att de journaler som finns i mäklarsystemen inte är anpassade till den typen av förmedling.

Klart är att fastighetsmäklare har en skyldighet att löpande föra anteckningar över hur förmedlingsuppdraget fortskrider. Denna skyldighet är lika långtgående vid förmedling av nyproducerade bostadsrätter som vid förmedling av andra objekt. De åtgärder som i första hand ska dokumenteras är de som man som fastighetsmäklare enligt lag är skyldig att utföra, exempelvis att man på rätt sätt och i rätt tid informerat om allt man är skyldig att informera om, att man kontrollerat uppdragsgivarens förfoganderätt och att man verkat för att överenskommelser dokumenteras på rätt sätt.

När det är fråga om nyproduktion ser inte förmedlingarna ut på samma sätt som de normalt gör vid andra förmedlingar. Följaktligen går det inte heller att följa samma mall för journalföring som man gör vid andra förmedlingar. Nedan följer exempel på några av de punkter som normalt bör tas upp i en journal vid förmedling av nyproduktion.


Förhands- och upplåtelseavtal
[Datum] Upplyst tilltänkta förvärvare om:

 • Hur upplåtaren avser genomföra försäljningen.
 • Vem som är bostadsproducent och kontaktperson för denna.
 • Vilka som ingår i den byggande styrelsen och vem som är kontaktperson.
 • Kända reservationer om projektet och planförhållanden i närområdet.
 • Tidplan för tillträde.
 • Betydelsen av medlemskapet i föreningen.
 • Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter i förhållande till bostadsrättsföreningen.
 • De grundläggande förutsättningarna för bostadsrättsföreningens förvaltning och ekonomi.


[Datum] Tillhandahållit tilltänkta förvärvare erforderliga handlingar:

 • Objektsbeskrivning.
 • Intygsgiven kostnadskalkyl
 • Registrerad ekonomisk plan
 • Stadgar
 • Annat (Faktablad, info om tillval etc)


[Datum] Skriftligen informerat förvärvaren om dennes undersökningsplikt.

Om du vill veta mer om förmedling av nyproduktion i allmänhet eller journal vid sådana förmedlingar i synnerhet, är du som medlem välkommen att kontakta någon av Mäklarsamfundets jurister.

Elina Schönnings
Förbundsjurist

Skapad 22 januari 2015
Uppdaterad 28 mars 2023
Nyproduktion