Nyhet Bransch 1 februari 2018

Mediefokus på förhandsavtal vid nyproduktion

I en artikel i Svenska Dagbladet tidigare i veckan ges, med hjälp av både namngivna och anonyma bostadsrättsjurister, en bild av att många förhandsavtal som tecknats vid nyproduktion kan vara ogiltiga. Orsaken skulle vara att bostadsrättslagens formkrav på s.k. förhandsavtal kräver att en ”beräknad tidpunkt för upplåtelsen” anges och att det i den delen förekommer avtal som istället anger mer eller mindre långa tidsintervaller, ibland upp till två kvartal, för när upplåtelse beräknas kunna ske.

Mäklarsamfundets rekommendation till medlemmar som förmedlar nyproduktion är att skriva en beräknad tidpunkt för överlåtelse så exakt som det bara är möjligt. Gärna ett exakt datum, och om det inte är möjligt så i alla fall inte med ett längre tidsspann än två veckor. Vår bild är att de allra flesta fastighetsmäklare också tillämpar den här rekommendationen. Vi vet också att det inte alltid är en del av mäklarens uppdrag att ta fram avtalen i dessa delar, utan man förses med byggbolagens egna avtalsdokument som man förväntas använda. Det hindrar dock inte att du som mäklare har en viktig roll att fylla genom att då framhålla vikten av att avtalen får det beskrivna innehållet när det gäller angivande av beräknad tidpunkt för upplåtelsen.

Rättsläget i den här frågan är dock långt ifrån entydigt och det görs olika tolkningar. Det finns heller ingen praxis att luta sig mot. Tanken bakom lagstiftningen har naturligtvis aldrig varit annan än att avtalen ska vara bindande. Som vi så många gånger innan har konstaterat har fastighetsmäklaren en viktig roll för att skapa trygghet och tydlighet i bostadsaffären. Den uppgiften blir ännu viktigare vid förmedling av nyproduktion, där kunden många gånger förbinder sig att köpa något som bara finns på ritning.

Mäklarsamfundet har sedan 2015 ett branschöverskridande samråd om konsumentinformation och konsumentskydd vid förmedling och köp av nyproduktion i form av de så kallade “rundabordssamtalen”. Vi fortsätter att diskutera denna och andra frågor i det forumet, med sikte på samarbete mellan mäklare, bostadsutvecklare och banker och en enhetlig kommunikation som sätter konsumentens bästa i främsta rummet.

Förmedlar du nyproduktion? Vad är dina erfarenheter av förhandsavtalen och angiven tidpunkt för upplåtelse och tillträde?

Varmt välkommen att höra av dig med inspel och reflektioner!

Joakim Lusensky
Analys- och kommunikationschef
joakim.lusensky@maklarsamfundet.se

Skapad 1 februari 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Nyproduktion