Nya regler för tryggare bostadsrättsaffärer
Nyhet Juridik 24 mars 2022

Nya regler för tryggare bostadsrättsaffärer – så påverkar det dig

Regeringen lade den 17 mars 2022 fram en proposition i syfte att stärka det rättsliga skyddet för den som köper eller äger en bostadsrätt. Propositionen har förärats titeln Tryggare bostadsrätt och innehåller förslag på ändringar i bland annat bostadsrättslagen och fastighetsmäklarlagen, ändringar som kommer att få påverkan på arbetssätt för såväl bostadsutvecklare och bostadsrättsföreningar som för fastighetsmäklare.

Bland de viktigare ändringarna i bostadsrättslagen kan nämnas 

  • att kravet på information vid ingående av förhandsavtal utökas,
  • att det införs en betänketid om sju dagar för ingående av förhandsavtal avseende nyproducerade bostadsrätter, 
  • att den beräknade tidpunkten för upplåtelse som anges i ett förhandsavtal inre får omfatta ett tidsintervall om mer än tre månader och 
  • att ett upplåtelseavtal som innebär att bostadsrättshavaren inte får tillträde till lägenheten i samband med upplåtelsen ska innehålla ett bestämt datum för tillträde. 

Propositionen föreslår som sagt även ändringar i fastighetsmäklarlagen innebärande bland annat att en objektsbeskrivning avseende bostadsrätt ska innehålla en uppgift om hur stor andel av bostadsrättsföreningens nettoskuldsättning som belastar den aktuella bostadsrätten. Med föreningens nettoskuldsättning avses bolagets räntebärande skulder minus de räntebärande tillgångarna och likvida medel enligt den senaste tillgängliga årsredovisningen. Den indirekta skuldsättningen ska beräknas med utgångspunkt i andelstalet för årsavgifter. 

Denna förändring kan tyckas marginell men den kommer att få betydelse för den ansvarige fastighetsmäklaren då det enligt lagförslaget är fastighetsmäklaren som, utifrån uppgifter från bostadsrättsföreningen, ska göra uträkningen. Detta är problematiskt inte minst på grund av att många bostadsrättsföreningar har upp till tre eller fyra olika andelstal och vet många gånger inte själva vet vilka andelstal man har och vad de avser. I remissförfarandet avstyrkte Mäklarsamfundet förslaget med hänvisning till osäkerheten kring föreningarnas egna uppgifter och den uppenbara risken för att fastighetsmäklarens uträkning grundas på felaktiga underlag. Dessa invändningar lämnades dock utan beaktande av regeringen. Sammantaget får förändringen som sagt konsekvenser för den ansvarige fastighetsmäklaren. Vi kommer därför, inom kort, att återkomma till frågan här i nyhetsbrevet med fördjupad analys och kommentarer. 

Niklas Rollgard
Chefsjurist Mäklarsamfundet
 

Skapad 24 mars 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Bostadsrättslagen