Överdriven oro för skuldsättning
Nyhet Bransch 16 maj 2019

”Oron för hushållens skuldsättning överdriven”

Att hushållens skuldsättning utgör en allvarlig systemrisk är en återkommande talepunkt i argumentationen för det skärpta amorteringskravet och andra kreditrestriktioner. Men den tunga expertgruppen Finanspolitiska rådet tycker annorlunda.

Finanspolitiska rådet är en oberoende expertgrupp som har till uppgift att granska regeringens finanspolitik. I rådets årsrapport, som släpptes nyligen, så redogör man bland annat för sin syn på hushållens skuldsättning. Hushållens höga skuldsättning och uppfattningen att detta utgör en makroekonomisk risk är den viktigaste orsaken bakom de senaste årens kreditrestriktioner. Att hushållens skuldsättning är det största hotet mot den finansiella stabiliteten är också en bild som satt sig ordentligt i medierna och bland många beslutsfattare. Hushållens skulder har förvisso ökat under många år och låg under 2018 på cirka 172 procent av den disponibla inkomsten. Ställs skuldsättningen i relation till hushållens finansiella tillgångar framstår förhållandet däremot som stabilt, med höga sparkvoter och en börs som stigit ordentligt under samma period. 

I sin årsrapport skriver man att ”rådet anser att oron för hushållens skuldsättning och de makroekonomiska riskerna förefaller överdriven”. Rådet pekar på att det är omdiskuterat om bostadspriserna är omotiverat höga och om hushållens skuldsättning överstiger återbetalningsförmågan. Svenska hushåll har ett betydligt högre sparande än andra jämförbara länder. Finansinspektionen har också i ett flertal rapporter konstaterat att hushållens marginaler för att klara betydligt högre räntor i allt väsentligt är goda. Risken för ett stort fall i privatkonsumtionen vid kraftigt höjda räntor med följdeffekter för hela samhällsekonomin kan därmed anses vara låg. Trots detta har vi på relativt kort tid fått två amorteringskrav på plats, där det sista är särskilt problematiskt eftersom det innehåller en skuldkvotsbroms som tvingar låntagaren att amortera mer om lånebeloppet är mer än 4,5 gånger årlig bruttoinkomst. Det slår direkt mot de grupper som står längst bort från bostadsmarknaden idag. Det återstår att se om regeringen tar intryck av Finanspolitiska rådets lägesbedömning och vågar se över kreditrestriktionerna i syfte att göra undantag eller särlösningar för till exempel förstagångsköpare. 
 

Skapad 16 maj 2019
Uppdaterad 14 mars 2023
Ekonomi