Nyhet Juridik 14 januari 2016

Vad leder till avregistrering?

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) avregistrerar automatiskt den som inte betalat årsavgift, inte har gällande försäkring eller i övrigt inte uppfyller de formella kraven för att vara registrerad.

FMIs disciplinnämnd kan också avregistrera den som på ett flagrant sätt åsidosätter god fastighetsmäklarsed eller gör sig skyldig till grov brottslighet. Även den som inte längre visar sig uppfylla kravet på redbarhet och lämplighet kan bli avregistrerad.

Under åren 2013-2015 har disciplinnämnden beslutat om avregistrering i sju fall. Fyra av dessa har överklagats och slutlig dom har ännu inte meddelats, ett ärende har ändrats till varning i förvaltningsrätten medan två av ärendena inte överklagats och därför har vunnit laga kraft.

Den vanligaste orsaken till avregistrering är att mäklaren underlåtit att besvara FMIs förelägganden, trots upprepade påminnelser. FMI motiverar detta med att det är viktigt att kunna upprätthålla en fungerande tillsynsverksamhet och den kraftfulla reaktion som avregistrering utgör är avsedd att öka respekten för tillsynsmyndighetens arbete och dess förelägganden och därmed bidra till en snabbare handläggning av tillsynsärendena.

En annan vanlig orsak till avregistrering har varit när mäklaren i flera olika hänseenden på ett varningsgrundande sätt har agerat i strid mot fastighetsmäklarlagen. FMI har då, efter en sammantagen bedömning av samtliga omständigheter, funnit att mäklaren inte är lämplig att fortsätta verksamheten som mäklare. I ett av dessa fall har förvaltningsrätten ändrat påföljden till varning då mäklaren i det fallet inte haft några tidigare varningar för liknande förseelser och det endast rörde sig om ett förmedlingsuppdrag. I ett annat är det värt att nämna att det rörde sig om en mäklare som, vid sidan av andra förseelser, agerat som juridiskt ombud för sina kunder.

Vidare har mäklares bristfälliga hantering av deponerade medel lett till avregistrering. En mäklare har i flera fall åsidosatt sin skyldighet att redovisa handpenning och köpeskilling till säljare och har lämnat oriktiga uppgifter om att vissa utbetalningar skett. Då mäklaren tidigare fått varning i ett liknande ärende fattade FMI beslut om avregistrering.

I ett fall har en mäklare blivit avregistrerad p.g.a. att mäklaren inte uppfyllt kravet på redbarhet med hänsyn till att mäklaren haft stora skulder (drygt 5 miljoner kr) till Kronofogdemyndigheten. FMI menade att ekonomiska brott, underlåten betalning eller amortering av skulder med ränta eller annan misskötsel av ekonomiska åtaganden kan ge anledning till tvekan om en persons lämplighet som fastighetsmäklare.

Med tanke på att FMI anser det vara så viktigt att besvara förelägganden i tid, och att FMI blivit strängare i sin bedömning alltsedan år 2000, vill vi på juristavdelningen uppmana er att se till att svara på förelägganden i tid. Avslutningsvis vill vi gärna framhålla möjligheten att anlita Mäklarsamfundets jurister som ombud även i tillsynsärenden. Vi hjälper då till med utformningen och säkerställer att yttrandet kommer in i rätt tid. Även FMI ser positivt på att mäklaren anlitar ombud för en mer effektiv hantering av ärendet.

Mäklarsamfundet Juridik

Skapad 14 januari 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Fastighetsmäklarinspektionen Fastighetsmäklare