Nyhet Juridik 20 juni 2018

Sök hjälp då du får ett tillsynsärende vid Fastighetsmäklarinspektionen

Det är många gånger oklokt att fastighetsmäklaren söker hantera ett tillsynsärende vid Fastighetsmäklarinspektionen själv.

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) har vid sitt senaste sammanträde den 16 maj 2018 meddelat beslut i tjugofem tillsynsärenden mot fastighetsmäklare. Ett av dessa ledde till att mäklaren fick sin registrering återkallad. I femton av de övriga ärendena meddelades varning och i två meddelades en erinran.

Några av ärendena avsåg samma mäklare men sammantaget meddelades merparten av fastighetsmäklarna således negativa tillsynsbeslut. Av samtliga ärenden hade enbart sex fastighetsmäklare anlitat ombud varav en fastighetsmäklare tillika ledamot i Mäklarsamfundet anlitat ombud verksam vid Mäklarsamfundets juristavdelning.

Denna enkla analys föranleder mig att misstänka att du som fastighetsmäklare inte riktigt känner till dina möjligheter att söka hjälp av ombud om du blir föremål för en granskning av FMI och hur viktigt det kan vara att söka den här hjälpen.

Det finns många goda skäl till att du söker stöd och biträde av ombud. Några av dessa skäl och möjligheter är följande.

Till att börja med kan du, med stöd av ett ombud som är inriktad på mäklarjuridik, få hjälp med att klara ut vad gällande praxis på området säger och hur kritiken som riktas mot dig ska bemötas på bästa sätt. Du säkerställer också att omständigheterna i ärendet blir väl beskrivet så att underlaget för ett kommande beslut blir så fullständigt som möjligt.

Ett ombud kommer även se till att du undviker att tynga bemötanden och andra yttranden med ovidkommande omständigheter för ärendets bedömning eller med omständigheter som är av mer personlig karaktär som kan framstå som närmast oprofessionellt att framföra. Att använda sig av ett ombud kan även medföra att det slutliga beslutet kan förväntas komma snabbare, då svaret blir mer direkt och anpassat till de frågor som FMI vill ha besvarade.

Att använda sig av ett ombud i ärendet kan alltså i de flesta fall göra att du får fram de rätta omständigheterna kring din förmedling så att ärendet leder till ett materiellt korrekt beslut. Ett riktigt beslut medför även att det i mindre utsträckning finns skäl att överpröva beslutet i domstol med den ytterligare tid, merarbete och kostnader det annars innebär. Eventuella brister i underlaget kan också endast undantagsvis rättas till i samband med en sådan överprövning.

Ett avslutande argument för att söka biträde i ärende vid FMI är vidare att kostnaden för biträde är relativt begränsad och också utöver en föreskriven självrisk, täcks av den rättsskyddsförsäkring som du som medlem i Mäklarsamfundet har i din kollektivt upphandlade försäkring.

Utöver den ringa merkostnaden så friställer du även din egen tid i större utsträckning och kan lägga den tiden på dina pågående förmedlingar istället, även om ombudet naturligtvis behöver ha en fortlöpande kontakt under ärendet gång, stämma av utkast till yttranden m.m.

Min rekommendation är att du starkt överväger att ha som regel att alltid kontakta ombud om du blir föremål för ett tillsynsärende vid FMI. Du som medlem är alltid välkommen att kontakta någon jurist vid Mäklarsamfundet i det fall du får en anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen för rådgivning samt guidning.

Mats Sjöquist
Förbundsjurist

Skapad 20 juni 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Fastighetsmäklarinspektionen