Nyhet Bransch 8 juni 2017

Påminnelseavgift vid utebliven betalning till FMI

Betala årsavgiften senast den 15 mars 2018

Här kommer en tidig erinran om vikten av att hålla underlaget för Fastighetsmäklarinspektionens (FMIs) register uppdaterat, så att fakturan om årsavgift och eventuella förelägganden skickas till rätt adress.

En nyhet för år 2018 är ett förslag från regeringen om införande av ett påminnelseförfarande. Det innebär att den mäklare som inte betalar årsavgiften i rätt tid kommer att få en påminnelse med en påminnelseavgift. Påminnelsen skickas till samma adress och på samma sätt som den första fakturan om inte annat har meddelats. Först därefter har FMI rätt att meddela beslut om återkallelse på grund av utebliven betalning.

Handläggningen av ärenden som rör årsavgiften innebär en stor arbetsbelastning för FMI. Syftet med förslaget är att ge myndigheten möjlighet att hantera uteblivna betalningar på ett mer ändamålsenligt sätt och att ge viss kostnadstäckning.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. Uppgift om påminnelseavgiftens storlek kommer att införas i fastighetsmäklarförordningen.

Läs mer om lagrådsremissen på regeringens hemsida.

Annika Ahlberg
Förbundsjurist

Skapad 8 juni 2017
Uppdaterad 23 mars 2023
Fastighetsmäklarinspektionen