Nyhet Bransch 8 mars 2018

Ett omvälvande år

”År 2017 var en mycket omvälvande period för Fastighetsmäklarinspektionen. Året präglades framför allt av lokaliseringen av myndigheten från Stockholm till Karlstad”. Så summerar FMI:s myndighetschef Eva Westberg verksamhetsåret 2017 i FMI:s Årsredovisning, som publicerades den 23 februari. Nedan har vi plockat ut några intressanta siffror och fakta från årsredovisningen.

I september 2016 beslutade regeringen att Fastighetsmäklarinspektionen skulle omlokaliseras från Stockholm till Karlstad. Flytten innebar att många av myndighetens anställda slutade, vilket påverkade handläggningstiderna och verksamheten i stort. I FMI:s Årsredovisning för 2017 skriver myndighetschefen Eva Westberg att arbetssituationen förbättrades vartefter som nyrekryteringarna tillträdde sina anställningar och att de vid årsskiftet 2017/2018 hade 16 anställda i tjänst och ytterligare rekryteringar på gång. Myndigheten verkar, efter ett omvälvande år, vara på fötterna igen.

Trots motgångar för myndigheten fortsatte fastighetsmäklarbranschen att rulla på under förra året och myndigheten noterade nya rekordsiffror. Nedan har vi plockat ut några intressanta siffror och fakta från FMI:s årsredovisning:

• De senaste åren har antalet mäklare blivit allt fler och i slutet av förra året fanns det 7 017 registrerade fastighetsmäklare, vilket är den högsta noteringen någonsin. Det är en ökning med 107 personer eller 1,5 procent jämfört med 2016. 6 912 personer hade full registrering och 105 personer hade registrering som hyresförmedlare.

• Antalet kvinnor har ökat de senaste åren och fortsatte att öka under 2017. 3 222 av de registrerade fastighetsmäklarna var kvinnor, vilket motsvarar 46 procent. 3 795 (54 %) av fastighetsmäklarna var män.

• Antalet inkomna ärenden med begäran om avregistrering ökade markant under 2017 jämfört med åren innan. 422 ärenden om avregistrering inkom till FMI, vilket är en ökning med 49 procent. 

• Under 2017 blev det rekord i antalet påbörjande tillsynsärenden som uppgick till 531 stycken. Antalet avgjorda tillsynsärenden var 591, vilket är det största antal avgjorda ärenden under myndighetens hela verksamhetstid. Vid årets utgång fanns det kvar 329 påbörjade tillsynsärenden. Årets genomsnittliga handläggningstid uppgick till 289 dagar, vilket är betydligt längre än föregående år (214 dagar). Förklaringen till de långa handläggningstiderna var dels den höga ärendebalansen från föregående år som förvärrades under våren 2017, dels personalsituationen i kombination med den allmänt höga arbetsbelastningen.

• Rekordsiffrorna fortsätter. Antalet inkomna anmälningar mot fastighetsmäklare ökade under förra året och uppgick till 528 stycken, vilket är det högsta antalet anmälningar någonsin. Anmälningarna handlade huvudsakligen om priser i marknadsföringen (misstänkta lockpriser) och budgivningar. Dessa två frågeställningar låg tillsammans till grund för 52 procent av alla anmälningar.

• 57 mäklare meddelades en varning under 2017. Det är en ökning med 4 personer jämfört med 2016. Totalt har 16 mäklare meddelats erinran.

Vill du läsa mer om vad som hände på Fastighetsmäklarinspektionen under 2017 så hittar du deras årsredovisning här.

Caroline Berg
Redaktör

Skapad 8 mars 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Fastighetsmäklarinspektionen