Joakim Lusensky
Nyhet Bransch 13 januari 2022

Nya utbildningskrav för fastighetsmäklare rycker närmare

De flesta som arbetar i eller följer branschen känner nog till att Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) vill förändra utbildningskraven för fastighetsmäklare. Just innan jul kom ett uppdaterat förslag från FMI för branschen och dess intressenter att lämna synpunkter på. Här redogör vi för några av de stora förändringar som myndigheten vill göra.

Som vi tidigare har berättat om planerar FMI att förändra utbildningskraven för fastighetsmäklare. Diskussionerna mellan branschen och myndigheten har därefter varit många och långa. Vi strävar mot samma mål, ett ännu starkare konsumentskydd, men i stora drag har vi skilda uppfattningar om hur man bäst uppnår målet.  

Mäklarsamfundet har fortsatt att kritisera av vad vi uppfattar som den största och mest avgörande förändringen, att göra en treårig utbildning (180 HP) inklusive kandidatexamen obligatorisk. Vår kritik har främst handlat om att myndigheten inte har kunnat visa att dagens ordning med två års obligatorisk utbildning och ett valfritt tredje år är ett problem för konsumentskyddet eller omvänt att ett tredje år med författande av en kandidatuppsats skulle kunna antas stärka konsumentskyddet. Vad vi däremot kan vara säkra på är att ett obligatoriskt tredje år leder till både sociala och samhällsekonomiska kostnader, och att det i praktiken stänger dörren för uppdragsutbildningar. Det är olyckligt eftersom uppdragsutbildning ger ett inflöde av mogna individer med andra erfarenheter och inte sällan akademisk examen i bagaget till branschen. Just de egenskaper som myndigheten i efterfrågar i större utsträckning.

Vi har också haft synpunkter på praktikens längd, utformning och inte minst dess finansiering. Samtidigt har vi haft en konstruktiv dialog med myndigheten om utformningen och innehållet i en förlängd praktik.  

Just innan jul skickade FMI ut ett nytt förslag för remissinstanserna att ta ställning till. I förslaget framgår att FMI, trots skarp kritik och avsaknad av övertygande underlag för sitt ställningstagande, står fast vid förslaget om krav på kandidatexamen (180 HP). Sju ämnesområden kommer att godkännas för kandidatexamen och uppsats, och det rör sig om de som anges i fastighetsmäklarförordningen 25 §.

Utbildningskraven kommer att finnas i en ny föreskrift som ska träda i kraft 1 april 2022, men övergångsreglerna som föreslås innebär att nuvarande utbildningskrav kan åberopas fram till och med 31/12 2027.

Utöver den förlängda teoretiska utbildningen föreslås också en hel del innehållsliga förändringar. Andra nyheter i förslaget framgår under rubrikerna nedan. 

Förlängd praktik
FMI föreslår fortsatt sex månaders praktik. Tre månader under och tre månader efter. Finansieringsfrågan är inte löst, och det finns ingen praktisk möjlighet att göra praktiken studiemedelsberättigad. En mindre positiv nyhet i sammanhanget är att FMI föreslår tillgodoräknande av arbete som mäklarassistent vid bedömning av praktikkravet. Den som arbetat som assistent minst ett av de senaste fem åren får två månaders rabatt och ska alltså avkrävas fyra månaders praktik istället för sex. Handledaren ska ha varit registrerad minst ett år innan handledaruppdraget. Praktiken ska följa ett särskilt program framtaget av FMI och branschen gemensamt.  Praktiken ska genomföras efter att den teoretiska utbildningen är ”i huvudsak fullgjord” och får inte vara avslutad längre tillbaka än ett år innan ansökan om registrering.   

Fortbildningskrav dröjer
Frågan om fortbildningskrav har lyfts ur det här förslaget eftersom FMI inte har möjlighet att föreslå ett fortbildningskrav i dagsläget. Myndigheten uppger att man för dialog med departementet, men vi vet inte i dagsläget när ett förslag kan läggas fram. 

Återregistrering
Vad gäller återregistrering föreslås övergångsregler som innebär att sökande kan välja att uppvisa utbildningsbevis istället för intyg om avklarat kunskapsprov fram till och med sista september 2022. 

Joakim Lusensky 
Analys- och Kommunikationschef Mäklarsamfundet
 

Skapad 13 januari 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Utbildning Fastighetsmäklare Opinion