Nya utbildningskrav för att bli fastighetsmäklare
Nyhet Bransch 8 april 2021

Branschen kritisk mot förslag till nya utbildningskrav

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) har under en längre tid arbetat med förslag till nya utbildningskrav för fastighetsmäklare. Tisdagen den 6 april var den sista dagen för remissinstanserna att yttra sig över förslagen. Förslagen har mött mycket kritik från branschen, utbildningsanordnare och lärosäten. Mäklarsamfundet uppmanar FMI att dra tillbaka förslaget och i samarbete med branschen ta fram ett nytt förslag.

FMI:s förslag till ändrade och utökade utbildningskrav för fastighetsmäklare kan sammanfattas som följer: 

  • Obligatorisk kandidatexamen (180 HP) inom något av de sju huvudområdena och 97.5 HP ska utgöras av obligatoriskt innehåll. 
  • Sex månaders praktik som ska genomföras efter fullgjord teoretisk utbildning. 
  • Fortbildningskrav på 12 timmar per år för registrerade fastighetsmäklare 
  • Godkänt resultat vid kunskapstest som vid tidpunkten för ansökan om återregistrering ska ha genomförts inom ett år. 
  • Undantagsregel som innebär att den som varit registrerad någon period och därefter avregistrerad i som mest fem år innan ansökan om återregistrering inte behöver genomföra kunskapstest.  

Som företrädare för den stora branschmajoriteten, cirka 86 procent av branschen, har Mäklarsamfundet i upprepade kontakter och möten med myndigheten fört fram våra synpunkter. Dessa sammanfattades också i vårt remissvar, som den nyfikne kan ta del av i sin helhet här. 

Mäklarsamfundet delar myndighetens mål med en välutbildad fastighetsmäklarkår och en marknad med ett starkt konsumentskydd. Vi menar också att det finns skäl att se över utbildningskraven för att säkerställa att även kommande generationer fastighetsmäklare har relevant, gedigen och uppdaterad kunskap. Tyvärr missar det förslag som myndigheten nu lagt fram målet på nästan samtliga punkter. 

Framför allt förslaget om obligatorisk treårig utbildning (kandidatexamen, 180 HP) är illa underbyggt. Det saknas helt enkelt trovärdigt empiriskt underlag för ett krav på kandidatexamen behövs och att det skulle leda till starkare konsumentskydd. Myndighetens konsekvensanalys av förslaget är dessutom både ytlig och ofullständig. Detsamma gäller förslaget om sex månaders praktikperiod efter fullgjord teoretisk utbildning. När det gäller förslaget om praktikperiod är det särskilt finansieringsfrågan och när praktiken ska kunna genomföras som inte är tillräckligt genomarbetat.

Med nuvarande förslag är risken stor att effekten i förlängningen blir ett svagare konsumentskydd, och detta till priset av en hög kostnad för fastighetsmäklarstudenten, branschen och hela samhällsekonomin. Därför uppmanar Mäklarsamfundet i vårt remissvar FMI att dra tillbaka förslaget och återgå till ritbordet för att, i verkligt samarbete med branschen, lärosäten och utbildningsanordnarna ta fram ett verklighetsanpassat förslag på stärkta utbildningskrav med större möjligheter att nå målet med en ännu mer kunnig och kompetent fastighetsmäklarkår och ett starkare konsumentskydd.          

Joakim Lusensky
Analys- och Kommunikationschef Mäklarsamfundet
 

Skapad 8 april 2021
Uppdaterad 27 februari 2023
Fastighetsmäklare Branschen Utbildning