Remissvar

Remissyttrande rörande bostadsrättsregisterutredningens betänkande ”Ett register för alla bostadsrätter”, SOU 2022:39

Remissyttrande angående startlån till förstagångsköpare av bostad, Fi2022/01201

Remissyttrande angående förslag till föreskrifter och allmänna råd om registrering av fastighetsmäklare, Dnr. 21-1743

Remissyttrande över promemorian Tryggare bostadsrätt, Dnr: Ju2021/03758

Remissvar på betänkandet Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (SOU 2021:42) (dnr Fi2021/02222)

Remissvar avseende delar av betänkandet Stärkt planering för en hållbar utveckling (SOU 2021:23) (dnr Fi2021/01486)

Remissyttrande rörande förslag till Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 2021-06-14 (Dnr: 21-0345)

Remissyttrande rörande förslag till Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Dnr: 21-0345)

Remissyttrande angående förslag till föreskrifter och allmänna råd om registrering av fastighetsmäklare, diarienr. 21-0292

Remiss om förslag till nya föreskrifter om årlig avgift för fastighetsmäklare (FMI)

Förslag till Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets allmänna råd 20177 (Boverket)

Remissvar Avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp (Fi dep Fi202002530S1)

Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttringar av privatbostad (Fi dep Fi2019-03975-S1)

Remissyttrande rörande förslag till ändringar i Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd (KAMFS 2019:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. (Dnr: 19-1765)

Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Dnr: 19-13541) (Finansinspektionen)

Förslag till Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och terrorism (Dnr: 5.1-1467-18) (FMI)

Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen SOU 2018:64 (Justitiedepartementet)

En utvecklad översiktsplanering SOU 2018:46 del 1 och del 2 (Näringsdepartementet)

Förslag till Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och terrorism (FMI)

Lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017:108) (Näringsdepartementet)

Förslag till vissa ändringar av amorteringskraven (Finansinspektionen)

Ändring i Boverkets föreskrifter om allmänna råd om energideklaration för byggnader (Boverket)

Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning SOU 2017:86 (Justitiedepartementet)

Särskilda uppskovsregler vid betydande samhällsförflyttning Fi2017/004439/S1 (Finansdepartementet)

Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor Fi2017/03554/B (Finansdepartementet)

Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden SOU 2017:31 (Justitiedepartementet)

Betänkande En ny kamerabevakningslag SOU 2017:55 (Justitiedepartementet)

Förslag till ett skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter, FI Dnr 17-9236 (Finansinspektionen)

PM Ytterligare verktyg för makrotillsyn, Fi2017/00842/B (Finansdepartementet)

Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen Fi2017/00272/KO (Finansdepartementet)

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny regler av yrken.. U2017/00304/UH (Utbildningsdepartementet)

Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare för berättigade ändamål Ju2016/09129/L6 (Justitiedepartementet)

Boverkets förslag till allmänna råd och ekonomiska planer mm. samt tillhörande konsekvensutredning (Boverket)

Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om registrering som fastighetsmäklare (FMI)

Lantmäteriets promemoria "Ändring av inskrivingsförordningen (2000:309); Dnr Ju2016/03856/L1 (Justitiedepartementet)

Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter Dnr 15-9011 (FI)

Förslag till Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FMI)

Lantmäteriets pm: En rikstäckande digital registerkarta m.m. Ju2016/00947/L1 (Justitiedepartementet)

Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism - fjärde penningtvättsdirektivet -samordning- ny penningtvättslag SOU 2016:8 (Finansdepartementet)

Förslag till föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information (Lantmäteriet)

Förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån (Finansdepartementet)

Ändring i förordningen om energideklaration för byggnader (Miljö- och Energidepartementet)

Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen Ds 2015:45 (Finasdepartementet)

Boverkets förslag till allmänna råd om ekionomiska planer m.m. (Boverket)

Ökad trygghet för hotade och förföljda personer, SOU 2015:69 (Finansdepartementet)

PM Amorteringskrav Fi2015/4235 (Finansdepartementet)

Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring, Fi 20152846OFAKO (Fi dep)

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden, SOU 2015:40 (Ju dep)

Nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån, FI Dnr 14-16628 (FI)

Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag (SOU 2014:68) (Fi dep)

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen (Fi dep)

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (Ds 2014:31) (Soc dep)

Boverket - ändring i föreskrifter om allmänna råd om energideklaration för byggnader. (Boverket)

Föreskrifter och allmänna råd om information om ränta på bostadskrediter.

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet (SOU 2014:47), gemensamt remissvar med Fastighetsmäklarförbundet FMF. (Ju dep)

Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33) (Ju dep)

Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) (Utb dep)

Finansinspektionens förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden (Fi Dnr 14-1394) (FI)

Elektronisk ansökan om lantmäteriförrättning (Ju2013/6259/L1)

Promemoria Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer (Ds 2013:47)

Försämrad säkerhet som grund för betalning i förtid.

Boverkets nya förslag till ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader.

Rätta byggfelen snabbt! - med effektivare förelägganden och försäkringar (SPU 2013:10).

Ränteskillnadsersättning m.m. bolån. Ju 2013/4513/L2

Experternas kompetens och oberoende - ändringar i lagen om energideklaration för byggnader, N2013/866/RS

Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om den årliga avgiften (FMI)

Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FMI)

Konsevensutredning och förslag till nya föreskrifter om registrering som fastighetsmäklare (FMI)

Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare (FMI)

Bostadstaxering - avveckling eller förenkling SOU 2012:52

Föreskrifter om ändring av föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader

Förfrågan om representant i referensgrupp till utredning om ägarlägenheter i befintliga hus

Penningtvätt SOU 2012:12

Upphävande av obehövlig ledningsrätt

Nya föreskrifter om krav för registrering av fastighetsmäklare

Förslag avs. genomförande av det omarbetade EU-direktivet om energideklarationer

Förslag avs. genomförande av EU-direktiv om byggnaders energiprestanda, energideklarationer

Förslag till ändring av Fastighetsmäklarnämndens namn

Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2012

Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen

Oriktiga inskrivningar av servitut och nyttjanderätter i fastighetsregistret

Behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas

Finansinspektionens förslag till bolånetak

Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor, Fi2009/4828

Lagfartskapningar - förekomst och åtgärder, Ju2008/8652/L1

Ägarlägenheter, Ju2008/3848/L1

Fastighetsmäklaren och konsumenten, SOU 2008:6

Statskontorets rapport Tredje penningtvättsdirektivet - tillsyn och organisation (Fi 2007/2472)

En begränsad fastighetsavgift för pensionärer m fl, Fi2008/1434

Erkännande av yrkeskvalifikationer för fastighetsmäklare och väktare, Ju2007/9676/PO, L2

Bostadsrättsregister - några modeller för registrering av bostadsrätter, DS 2007:12

Reformerad beskattning av bostäder, Fi 2007/5113

Skapad 6 juli 2018
Uppdaterad 2 november 2022