Nyhet Press/Opinion 6 september 2018

Förslag för en bättre bostadsmarknad

Mäklarsamfundet arbetar för en sund bostadsmarknad och bästa möjliga förutsättningar för branschens aktörer. En viktig del i det är att få gehör och genomslag för våra bostadspolitiska ståndpunkter. Med en ny VD på plats och ett kommande riksdagsval som, förr eller senare, kommer att leda till nya bostadspolitiska samtal har vi uppdaterat vårt bostadspolitiska program.

<< Tillbaka till nyhetsbrev

Utgångspunkten för Mäklarsamfundets bostadspolitiska ställningstaganden är att bostadsmarknaden ska vara sund och väl fungerande, med bästa möjliga förutsättningar för branschens alla aktörer. En nyckel till detta är ökad rörlighet och, som en följd av det ett mer effektivt utnyttjande av det befintliga bostadsbeståndet.

För att öka rörligheten krävs många åtgärder inom olika områden. Vissa kan genomföras direkt medan andra kräver mer tid. Det är en blandning av ekonomiska incitament och subventioner, uppmuntring av olika upplåtelseformer och mer handfast hjälp till de grupper som ofta vill flytta, men av olika anledningar upplever sig hindrade att göra det.

1) Justera reavinstbeskattningen
Reavinstbeskattningen måste förändras. En avtrappning med 20 procent per år bör göras de fem första åren efter köpet så att ingen reavinstskatt utgår när fastighetsägaren ägt fastigheten längre än fem år.

2) Trappa ned ränteavdragen parallellt med kapitalskatten
Ränteavdragen bör minskas med 1 procentenhet om året i 10 år samtidigt som kapitalskatten minskas med samma nivå. Vi vill se ett tak för ränteavdrag per hushåll/person.

3) Inget överskott för lagfart och inteckningar
Avgifterna för lagfart och inteckningar ska vara självkostnadsbaserade.

4) Lätta på kreditrestriktionerna
Kreditrestriktionerna för hushåll bör minskas.  Ta bort bolånetaket och extra amorteringskrav för förstagångsköpare. 

5) Inför bospar enligt norsk modell
Ett avdragsgillt bosparande för förstagångsköpare bör införas. 

6) Höj gränsen för skattefri uthyrning
Gränsen för att hyra ut skattefritt ska höjas till 2 basbelopp per år.

7) Startlån för förstagångsköpare
Inför ett startlån för förstagångsköpare, likt det CSN-lån som finns för studerande.

8) Underlätta hyrköp
Standardisera hyrköp av bostäder som kan kombineras med bosparande och startlån.

9) Jämlik skatt för ägarlägenhet och bostadsrätt
Beskatta ägarlägenheter på samma sätt som bostadsrätter.

10) Bygg mer för äldre
Stimulera ett ökat byggande av trygghetsbostäder.

11) Hjälp de som vill flytta
Inrätta kommunala flyttlotsar som äldre människor kan vända sig till för att få hjälp med flytten.

12) Bygg ihop Sverige
Öka investeringarna i infrastruktur så att arbetsmarknadsregioner kan byggas samman och underlätta för olika typer av arbetspendling.

13) Reformera hyressättningssystemet
Reformera hyressättningssystemet så att den hyrda delen av bostadsmarknaden fungerar bättre och därmed minskar påfrestningarna för den ägda delen.

Ovanstående åtgärder ser vi som det mest centrala för en bättre fungerande bostadsmarknad. Men det finns mer som behöver ske för att ökad trygghet, höjd kunskapsnivå och stärkt hållbarhet på bostadsmarknaden.

1) Inför ett centralt bostadsrättsregister för att öka konsumentskyddet

2) Genomför en informationskampanj om ägarlägenheter

3) Gör det enklare att bygga om uthus till bostäder eller bygga om delar av ett befintligt boende till en uthyrningsdel, underlätta för co-living och andra nya boendeformer.

4) Mjuka upp regler för strandskydd och riksintressen

5) Inför boendekunskap i läroplanen för gymnasiet

6) Höj bostadsbidragen

7) Öka användningen av sociala kontrakt för att underlätta för t.ex. nyanlända att skaffa en bostad

8) Ha ett livscykelperspektiv från planering till förvaltning av byggandet och boendet

Vad tycker du om förslagen? Är det något du undrar över? Eller har du kanske förslag på andra åtgärder och reformer som skulle kunna leda till en bättre fungerande bostadsmarknad?

Varmt välkommen att höra av dig till VD Björn Wellhagen eller Analys- och kommunikationschef Joakim Lusensky!

Skapad 6 september 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Opinion Rörlighet