Mäklarsamfundets årsmöte
Nyhet Medlem 20 maj 2020

Information om årsmötet 2020

Årsmötet i Mäklarsamfundet 2020 kommer att genomföras under annorlunda former i år till följd av de restriktioner som gäller för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Enligt stadgarna ska årsmötet hållas under maj-juni med fysiskt deltagande. Styrelsen har som tidigare meddelats beslutat att senarelägga årsmötet till den 17 juni 2020. Årsmötet kommer att hållas i Västerås, närmare bestämt i Aroshallen där det finns möjlighet att sprida ut deltagarna i lokalen på långt avstånd från varandra. Västerås är centralt placerat och på avstånd från Stockholm där coronasmittan är störst. Kallelse med närmare information, dagordning och årsmöteshandlingar kommer skickas senast två veckor innan mötet. 

Sedan slutet av mars är det inte tillåtet att hålla offentliga möten med fler än 50 deltagare. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att detta även ska gälla andra sammankomster, som t ex årsmöten i föreningar. Mäklarsamfundet följer givetvis dessa rekommendationer. Styrelsen har övervägt men beslutat att inte genomföra årsmötet digitalt med poströstning. Årsmötet kommer att genomföras med beaktande av följande;

  • i analogi med bestämmelserna i lag (2020: 198) om tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, som bland annat ger bolag och ekonomiska föreningar laglig möjlighet att besluta om undantag från bestämmelser i lag eller stadgar som hindrar eller begränsar rätten att delta och rösta på årsstämma med stöd av fullmakt. 
  • utan att avvika mer än nödvändigt från ett sedvanligt årsmöte med närvarande delegater som utsetts att företräda medlemmarna i föreskriven ordning. 

Inga stora frågor behandlas på årsmötet, två enkla propositioner läggs fram och inga motioner har kommit in från medlemmarna.

Styrelsen har beslutat att rätten för kretsdelegat och företagsdelegat att rösta med fullmakt, liksom antalet röster en delegat kan rösta för, ska gälla utan begränsning för årsmötet 2020. Detta för att kunna minimera antalet närvarande men ändå kunna genomföra ett årsmöte på ett fullgott sätt. 

I praktiken innebär det att varje krets och företag utser inom sig en kretsdelegat respektive en företagsdelegat var, som med stöd av fullmakt från övriga utsedda kretsdelegater respektive företagsdelegater, företräder samtliga röster kretsen respektive företaget representerar.

På detta sätt minskar vi deltagandet till runt 25 personer inklusive styrelse och kanslipersonal. Vi kommer också under förmiddagen samma dag att hålla ett webinarium kring aktuella frågor med några av våra jurister. Webinariet spelas in så att alla ni medlemmar har möjlighet att ta del av informationen när det passar er. Mer om detta på annan plats i nyhetsbrevet.

Jag ser fram emot ett normalt årsmöte den 18 maj 2021 på Vår Gård i Saltsjöbaden där vi får möjlighet att träffas och umgås utan restriktioner.

Vänliga hälsningar
Björn Wellhagen
VD, Mäklarsamfundet

Skapad 20 maj 2020
Uppdaterad 3 mars 2023
Mäklarsamfundet