Nyhet Juridik 19 mars 2015

Amorteringskravet – vad gäller för nyproduktion av bostadsrätter enligt FI:s förslag

En fråga som många ställt i anslutning till Finansinspektionens nya regler om krav på amortering är vad som specifikt gäller för nyproducerade bostadsrätter. Mäklarsamfundets chefsjurist Jonas Anderberg reder ut frågan.

Förslaget till nya regler om krav amortering av bolån presenterades i förra veckan av Finansinspektionen (FI) och är nu ute på remiss till den 17 april 2015. Förslaget innebär i korthet att nya bolån med en belåningsgrad över 70 procent ska amorteras ner med minst 2 procent av det ursprungliga lånebeloppet varje år, medan lån med under 70 procents belåningsgrad ska amorteras ned med minst 1 procent per år till dess att belåningsgraden är 50 procent.

Reglerna föreslås börja gälla den 1 augusti 2015. I vad som kan beskrivas som övergångsbestämmelser framgår att amorteringskravet inte är avsett att gälla lån för ett förvärv av bostad som skett dessförinnan – dvs. i de fall ett bindande avtal om förvärv träffats före ikraftträdandet även om låneavtalet ingås efter den 1 augusti.

En fråga som många ställt i anslutning till detta är vad som specifikt gäller för nyproduktion av bostadsrätter. Där förekommer i många fall inte bara ett avtal som är bindande mellan parterna, utan ofta två. Bostadsrättsföreningen och den blivande bostadsrättshavaren ingår inte sällan först ett s.k. förhandsavtal enligt 5 kap bostadsrättslagen, som senare fullföljs genom att parterna träffar ett slutligt upplåtelseavtal. Redan förhandsavtalet är ett bindande avtal om att förvärva den aktuella bostaden, men av förslaget framgår inte med önskvärd tydlighet om det är tidpunkten för förhandsavtalet eller för det senare upplåtelseavtalet som ska gälla som utgångspunkt för amorteringskravet. Mycket talar för en tolkning att det är förhandsavtalet – som är ett lagreglerat och formbundet avtal – som i dessa fall ska gälla som utgångspunkt, men osvuret är bäst.

Vi har varit i kontakt med Finansinspektionen för att om möjligt få saken klarlagd. Man har i dagsläget inte kunnat ge något sådant klarläggande, men lovat ta frågan till sig och återkomma.

Vi kommer nu att följa upp detta. Klarläggs det inte innan dess, kommer vi självfallet uppmärksamma den frågan och eventuella andra oklarheter i kommande remissyttrande.

Jonas Anderberg
Chefsjurist

Skapad 19 mars 2015
Uppdaterad 28 mars 2023
Amorteringskrav Nyproduktion