Nyhet Juridik 16 april 2015

Aktuellt remissvar – Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Mäklarsamfundet är principiellt sett positiv till åtgärder som gör att hushållen i större utsträckning amorterar på sina bolån. Mäklarsamfundet ser dock helst att det kan ske på frivillighetens väg, snarare än via nu föreslagen reglering, som får karaktären av ett tvångssparande.

Mäklarsamfundet anser att förslaget riskerar slå hårt på vissa grupper som redan har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden och vars svårigheter redan ökat med anledning av bolånetaket. Det gäller främst unga förstagångsköpare, vars ekonomiska förutsättningar att förvärva sin första bostad redan utan krav på amortering är begränsade.

Även för bostadsköpare som av arbetsrelaterade skäl behöver byta boende från bostadsmarknader ute i landet med relativt sett låga priser till marknader i tillväxtregionerna med betydligt högre prisnivåer, kan amorteringskravet bli kännbart. Risken är att förslaget leder till att skapa ytterligare skevhet på en bostadsmarknad som är i obalans.

Mäklarsamfundet vill även peka på de inlåsningseffekter som amorteringskravet kan komma att leda till då det bara är nya bolån som omfattas. Även om amorteringen i sig är ett sorts sparande bedömer Mäklarsamfundet att Finansinspektionen underskattat hur kravet kan komma att påverka hushållens benägenhet att byta boende. Förslaget kan i hög grad komma att öka de inlåsningseffekter som redan är följden av gällande kapitalvinstbeskattning vid bostadsbyte och gällande uppskovsregler.

Det faktum att det föreslagna amorteringskravet inte gör någon skillnad mellan lån till nyproducerade bostäder och befintliga fastigheter, är olyckligt. Ett ökat byggande av bostäder hade kunnat gynnas genom att särbehandla lån till köp av nyproducerade bostäder. Som förslaget nu ser ut finns risk för minskad köpkraft även hos de kunder som överväger att investera i en nybyggd bostad, vilket i sin tur kan komma att påverka marknaden för nyproduktion negativt.

Mäklarsamfundet vill slutligen särskilt framhålla vikten av att Finansinspektionen klargör vad som ska avses med ”bindande avtal om förvärv”. Detta eftersom det i remisspromemorian anges att de nya reglerna inte ska omfatta de bolån som senare lämnas vid tillträdet i de fall ett bindande avtal om förvärv av bostaden skett före det tänkta ikraftträdandet, den 1 augusti 2015.

Det föranleder framförallt frågan om s.k. förhandsavtal enligt bostadsrättslagen, som vanligen används vid nyproduktion av bostadsrätter – och som enligt nämnda lag är bindande för båda parter – ska gälla som utgångspunkt, eller om det senare upplåtelseavtalet istället ska ha den funktionen. Oklarheten här skapar en osäkerhet på bostadsmarknaden som inte är acceptabel.

Läs remissvaret i sin helhet här.

Skapad 16 april 2015
Uppdaterad 28 mars 2023
Remisser Amorteringskrav