Små marknadseffekter av amorteringslättnad
Nyhet Press/Opinion 26 november 2020

Små marknadseffekter av amorteringslättnad

Mäklarsamfundet har undersökt om och i så fall hur det tillfälliga undantaget i amorteringsreglerna har påverkat bostadsmarknaden. Nästan hälften av de svarande menar att påverkan är liten eller mycket liten. 17 procent ser en stor eller mycket stor effekt. De regionala skillnaderna är små. Det visar rapporten ”Undantagstillstånd – Marknadseffekter av tillfälligt undantag från amorteringsreglerna”.

I Mäklarsamfundets nya rapport ”Undantagstillstånd – marknadseffekter av tillfälligt undantag från amorteringsreglerna” redovisas svar från Sveriges fastighetsmäklare om hur de upplever att bostadsmarknaden påverkats av att Finansinspektionen sedan i april i år tillåter bankerna att bevilja både befintliga och nya låntagare amorteringslättnad. Syftet med åtgärden är att öka bolånetagarnas handlingsutrymme under Coronakrisen. Undantaget ska gälla till den sista augusti 2021.  I dagsläget har cirka 170 000 bolånetagare beviljats amorteringsfrihet och det kan inte uteslutas att förbättrade ekonomiska marginaler leder till förändrade preferenser och beteenden kring det egna boendet. Vi frågade fastighetsmäklarna i vilken utsträckning de ser effekter på sin lokala marknad, om någon grupp ökat sin marknadsaktivitet efter att undantaget infördes och om de märker förändrade beteenden som direkt följd av undantaget. 

-    Just nu är marknaden väldigt het över hela landet, men de allra flesta mäklare menar att det tillfälliga undantaget från amorteringsreglerna har lite med den stora marknadsaptiten att göra. Huvudanledningen till att undantaget inte anses ha påverkat marknaden i någon större utsträckning är att bankerna fortsatt räknar med amorteringar i sina kreditprövningskalkyler, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet. 

De flesta (48%) menar att undantaget har haft liten eller mycket liten effekt. 17 procent av de svarande fastighetsmäklarna menar däremot att de ser stor effekt på sin lokala marknad. I Stockholms län är det 24 procent. Samma grupp som ser effekter på sin lokala marknad menar också att vissa grupper ökat sin aktivitet efter att undantaget infördes. De ser framför allt ökad aktivitet bland förstagångsköpare, barnfamiljer och ensamstående. 

-    En återkommande kritik mot amorteringskraven är att de minskar snarare än ökar motståndskraften i kristider eftersom kraven begränsar hushållens ekonomiska handlingsutrymme. Finansinspektionen har i princip gett kritikerna rätt när man i en ekonomiskt ansträngd tid tillfälligt tar bort amorteringskraven för att öka hushållens konsumtionsutrymme. Det skärpta amorteringskravet borde inte återinföras, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet. 
   
Ta del av hela rapporten här 
 

Skapad 26 november 2020
Uppdaterad 27 februari 2023
Marknaden Amorteringskrav