Nyhet Juridik 11 februari 2016

Ny penningtvättslag och ändringar i fastighetsmäklarlagen föreslås

Penningtvättsutredningen la nyligen fram sitt betänkande ”Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism”. Utredningen föreslår där en helt ny penningtvättslag, men också följdändringar i en mängd andra lagar, däribland fastighetsmäklarlagen (FML). Syftet är att införa det av Europaparlamentet och rådet antagna fjärde penningtvättsdirektivet i svensk lag. Betänkandet är så omfångsrikt att det delats upp i två delar som tillsammans spänner över drygt 1100 sidor.

Grundprinciperna i det fjärde direktivet är i flera avseenden desamma som i tidigare penningtvättslag. De nya reglerna genomsyras därför av samma riskbaserade ansats som nu gällande regler, men i än högre utsträckning. Anledningen är att man ansett det klarlagt att användningen av en riskbaserad metod är ett effektivt sätt att kartlägga och minska riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism.

En nyhet är utökningen av den krets verksamhetsutövare som ska omfattas av penningtvättslagen. Lagen föreslås nu även omfatta de flesta tillhandahållare av speltjänster. Detsamma gäller fysiska och juridiska personer som yrkesmässigt handlar med varor i den mån som betalning görs kontant i en större utsträckning än tidigare.

Nytt för mäklarbranschen är att även de som förmedlar hyresrätter till lokaler ska upptas i kretsen verksamhetsutövare. Utredningen övervägde även att detsamma generellt skulle gälla fastighetsmäklarföretag, men stannade vid att den stora förändring det skulle innebära inte omfattades av utredningens uppdrag och avstod från förslag i den delen.

I övrigt föreslås nya regler om förenklade och skärpta krav på kundkännedom och en omfattande tillsyns- och sanktionskatalog. Dessutom ställs uttryckliga krav på samarbete mellan nationella och internationella myndigheter. För att underlätta kundkännedomsprocessen i fråga om s.k. verklig huvudman, ska ett centralt register tillskapas. Ett motsvarade register för kontroll av s.k. PEP har övervägts men föreslås inte då risken för integritetskränkningar bedömts vara för stor.

En konsekvens av förslaget att mäklare som endast förmedlar hyresrätt till lokaler ska upptas som verksamhetsutövare, är att dessa även ska vara registrerade hos Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) och omfattas av FMI:s utbildningskrav och disciplinära tillsyn.

Ett annat förslag till ändring i FML innefattar en utökning av regeln om grunderna för tillsynsingripande från FMI. Förslaget innebär ett uttryckligt stöd för att FMI ska kunna återkalla registreringen för den mäklare som överträder en bestämmelse i penningtvättslagen, alternativt om det kan anses tillräckligt, meddela denne varning eller erinran. Vid beslut om varning eller erinran på grund av sådan överträdelse ska FMI även kunna besluta att mäklaren ska betala en sanktionsavgift på mellan 5 000 kr och ett belopp motsvarande en miljon euro. I en särskild paragraf anges vilka omständigheter som ska beaktas vid beslut om eventuell sanktionsavgift. FMI ska även kunna göra oannonserade besök hos mäklare för att undersöka om skyldigheterna enligt penningtvättslagen efterföljs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft i juni 2017.

Mäklarsamfundet Juridik

Skapad 11 februari 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Penningtvätt Fastighetsmäklarlagen