Nyhet Juridik 1 september 2016

Penningtvätt – FMIs nya föreskrifter

Fastighetsmäklarinspektionen har meddelat nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Föreskrifterna träder i kraft den 15 september 2016. Nedan finner du en kort presentation av innehållet i de nya föreskrifterna.

Föreskrifter med allmänna råd
Riksdagen har tidigare beslutat om vissa ändringar i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Lagändringarna trädde i kraft den 1 augusti 2015. Fastighetsmäklarinspektionen har rätt att meddela föreskrifter om vissa frågor som omfattas av lagens bestämmelser. Föreskrifterna förtydligar de krav som ställs på mäklare i penningtvättslagen och innebär inte i sig några ytterligare skyldigheter utöver vad som redan gäller.

Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter följer i huvudsak den tidigare utformningen men har kompletterats med så kallade allmänna råd. I dessa allmänna råd ger inspektionen generella rekommendationer om tillämpningen av en bestämmelse eller lämnar exempel på hur en mäklare bör agera i olika situationer.

Riskbedömning och rutiner
Fastighetsmäklare ska kartlägga och bedöma riskerna för att den egna verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt. Denna generella riskbedömning utgår normalt från vilka kundkategorier och vilka förmedlingsobjekt som mäklaren har och i vilket område verksamheten bedrivs.

Mäklarens riskbedömning av den egna verksamheten ska utvärderas åtminstone årligen och uppdateras vid behov. Enligt ett allmänt råd bör det framgå av dokumentat-ionen när riskbedömningen och rutinerna senast uppdaterades.  

Kravet på att ha riskbaserade rutiner omfattade inledningsvis mäklarföretagen där verksamheten bedrivs. Genom en ändring i penningtvättslagen är nu alla mäklare skyldiga att ha sådana rutiner.

Mallar revideras
Med anledning av de nya föreskrifterna kommer den mall för rutiner och riskbedömning som Mäklarsamfundet tidigare tagit fram att revideras och publiceras på hemsidan så snart arbetet inom kort är färdigställt. Dokumentet är tänkt att tjäna som hjälp och vägledning för anslutna medlemmar. Om du använder det dokumentet som stöd för dina egna rutiner är det viktigt att du tar del av den reviderade mallen.

Kundkännedom
Kraven för grundläggande åtgärder för kundkännedom omfattar identitetskontrollen och inhämtande av information om affärsförbindelsens syfte och art samt kontroll av verklig huvudman. Ett förtydligande har gjorts i föreskrifterna om att detta gäller både uppdragsgivaren och dennes motpart (normalt köparen).

De nya föreskrifterna innehåller en bestämmelse om vad som avses med vidimering. Det har vidare införts en möjlighet för mäklare att använda elektroniska signaturer i samband med identitetskontroll av en fysisk person på distans. En sådan kontroll förutsätter att mäklaren har den utrustning som krävs och att kontrollen kan dokumenteras. I ett allmänt råd lämnas exempel på så kallade högriskindikatorer för riskbedömningen i kundrelationer.

PEP – person i politiskt utsatt ställning
Den lagändring som trädde i kraft den 1 augusti 2015 innebär att kretsen av personer som omfattas av begreppet PEP (person i politiskt utsatt ställning) har utvidgats. Nu omfattas även personer i Sverige – inte endast personer som är bosatta utomlands. Skärpta åtgärder tillämpas upp till 18 månader efter det att personen har upphört att inneha en sådan funktion.

Vi arbetar även på en ny blankett där kunden själv kan lämna uppgifter om bland annat yrke och sysselsättning. Informationen har betydelse för mäklarens bedömning av om kunden är en person i politiskt utsatt ställning, en s.k. PEP. Blanketten kommer att bli ett komplement till de dokument kring penningtvätt som idag finns i de mäklarsystem som tillhandahåller Mäklarsamfundets juridiska texter.

Bevaras i fem år
I föreskrifterna förtydligas vilka krav som ställs på dokumentation och bevarande. Handlingar och uppgifter om åtgärder som har vidtagits för att uppgå kundkännedom ska bevaras i fem år. Det samma gäller dokumentation av uppgifter om mäklarens granskningar och analyser av transaktioner som rapporterats till Finanspolisen. Uppgifterna bör bevaras även om granskningen lett till att misstanken om penningtvätt inte kvarstår.

Mer information
Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter träder i kraft den 15 september 2016. Läs föreskrifterna här. 

De kommer att följas upp med reviderad information i serien Bra för fastighetsmäklare att veta om.

Läs mer om bakgrunden till penningtvättslagen här.

Annika Ahlberg
Förbundsjurist

Skapad 1 september 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Penningtvätt