Nyhet Juridik 1 april 2015

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

De förslag till förändringar i penningtvättslagen som vi tidigare har informerat om, har nu presenterats i en proposition med namn Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen (prop. 2014/15:80). Att notera är att ikraftträdandet för de nya reglerna senarelagts till den 1 augusti 2015.

Propositionen, som innehåller förslag för att stärka och effektivisera det svenska systemet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, kommer medföra en del nyheter för dig som fastighetsmäklare. En konkret nyhet är skyldigheten att göra en kartläggning och bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i verksamheten och en annan att denna skyldighet inte bara gäller mäklarföretaget utan fortsättningsvis även för var och en som bedriver verksamhet som fastighetsmäklare med fullständig registrering. Riskbedömningen ska dokumenteras och hållas uppdaterad.

Som verksamhetsutövare (=mäklare) ska man redan idag vidta skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom när en affärsförbindelse etableras (= förmedlingsuppdrag ingås) eller en enstaka transaktion utförs (=medverkan till köpeavtal) med en person i politiskt utsatt ställning, s.k. PEP. Det befintliga regelverket gäller här personer bosatta utomlands men enligt förslaget införs samma regler även för ”inhemska” PEP:s, alltså även personer i sådan ställning, bosatta i Sverige. Definitionen av PEP, som nu tar sikte på personer som har eller har haft viktiga offentliga funktioner, främst högt uppsatta personer inom regering, domstolsväsende m.fl., föreslås bli tydligare genom en uppräkning i lagtexten. Förslaget innebär vidare att persongalleriet utökas till att också omfatta fysiskt person som har eller har haft funktion i ledningen inom en internationell organisation.

Fastighetsmäklarinspektionen kommer enligt uppgift arbeta fram nya föreskrifter och allmänna råd med anledning av lagändringarna, som även de föreslås träda i kraft den 1 augusti 2015.

Vi fortsätter under tiden vårt pågående arbete med att ta fram stöd och råd till dig som mäklare när du ska tillämpa regelverket i din verksamhet.

Jonas Anderberg
Chefsjurist

Skapad 1 april 2015
Uppdaterad 28 mars 2023
Penningtvätt