Nyhet Juridik 22 januari 2015

Hårdare tag mot penningtvätt och granskning av hur Sverige sköter sig

Under våren kommer reglerna i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, populärt kallat penningtvättslagen, på nytt vara i ökat fokus. Det berör bland annat dig som är fastighetsmäklare.

Dels bereds ett förslag av regeringen om ändringar av lagen i vissa delar, detta med anledning av att en revidering skett av särskilda internationella standarder i sammanhanget. Dessa standarder har sin grund i rekommendationer som antagits av den mellanstatliga organisationen Financial Action Task Force (FATF), som Sverige är medlem i.  Den inhemska lagstiftning behöver nu anpassas så den står i samklang med dessa standarder, vilket leder till ändringar och nyheter i lagen. Ändringarna kommer enligt förslaget att träda ikraft den 1 maj 2015.

Sammanfattningsvis tar de kommande reglerna sikte på att lägga ökad vikt vid den riskbedömning som ska göras och bland annat ligga till grund för de rutiner som verksamhetsutövaren ska ha för att motverka att verksamheten utnyttjas för penningtvätt. Ansvaret för detta utökas till att också omfatta den enskilde mäklaren, vid sidan av det ansvar mäklarföretaget redan nu har. Riskbedömningen ska dokumenteras och hållas uppdaterad. Även reglerna för s.k. PEP, personer i politiskt utsatt ställning, kommer att utökas.

Vidare gör FATF fortlöpande utvärderingar av hur de olika medlemsländerna tillämpar deras antagna rekommendationer och efterlevnaden av reglerna för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Utvärderingen innefattar även ett platsbesök och i slutet av maj 2016 kommer turen till oss i Sverige.

Redan nu måste dock arbetet med att ta till sig och anpassa sig till kommande ändringarna påbörjas, för att rutiner ska kunna vara på plats och tillämpas när reglerna träder i kraft och inte minst när utvärderingen sedan sker.
Det kan också noteras att FMI aviserat att man kommer genomföra en tematisk tillsyn av hur mäklarkåren uppfyller kraven i penningtvättslagen, vilken kommer påbörjas före sommaren och omfatta uppdrag som ingåtts efter den 1 maj 2015.

Vi arbetar därför nu intensivt med översyn av de redskap du som mäklare har för att dokumentera de åtgärder du ska vidta enligt penningtvättslagen. Vi kommer fortlöpande återkomma med mer information om vad nyheterna innebär och hur vi bedömer att de och lagens regler i övrigt ska tillämpas i praktiken. Vi planerar också att under våren anordna olika kurstillfällen där reglerna om åtgärder mot penningtvätt kommer behandlas. 

Vårt bestämda råd är att hålla utkik i vårt nyhetsbrev och kursutbud framöver så du inte missar viktig information. Tveka inte heller at ta kontakt med juristavdelningen om du har frågor och funderingar.

Jonas Anderberg
Chefsjurist

Skapad 22 januari 2015
Uppdaterad 28 mars 2023
Penningtvätt