Dolda felförsäkring och försäkring för fel i bostadsrätt
Nyhet Bransch 7 maj 2020

Dolda felförsäkring och försäkring för fel i bostadsrätt – ett skydd mot oväntade kostnader efter bostadsförsäljningen

Många hör talas om ”dolda fel” i samband med sin bostadsförsäljning, men vad är ett dolt fel och vad innebär det för säljaren om ett sådant upptäcks? Och vad gäller för den som säljer en bostadsrätt?

Dolda fel kan vara allt från skadedjur och mögel till konstruktionsfel. Det är fel som avviker från vad köparen hade kunnat förutsätta vid köpet, och som köparen varken upptäckte eller borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning av fastigheten. Vissa områden är mer drabbade än andra, t.ex. badrum, tak, fasad och dränering. Även om felet är dolt, så kan det vara delvis väntat eftersom dessa områden i fastigheten ofta utsätts för stora påfrestningar och många gånger är vatten inblandat. Dessa fel kan vara kostsamma, överraskande och dessutom uppdagas långt efter att fastigheten har sålts.

Dolda fel kan uppdagas på olika sätt, t.ex. i samband med en renovering, vid ett oväntat och kraftigt väderomslag eller så kan det ha utvecklats över tid. Oavsett på vilket sätt felet upptäcks är det oftast en obehaglig och pressad situation för både köpare och säljare. 

Den som säljer en fastighet är ansvarig för dolda fel i tio år och om ett dolt fel upptäcks kan säljaren bli skyldig att ersätta den nya ägaren med stora belopp, även om säljaren inte själv visste om felet. 

Dolda felförsäkring – ett skydd mot oväntade kostnader
Om det finns dolda fel eller inte i en fastighet kan bara besvaras då ett sådant fel eventuellt uppdagas. Däremot kan vad som räknas som ett dolt fel förändras över tid i takt med att felen blir kända och därmed inte längre är dolda fel. 

Ett dolt fel som upptäcks behöver alltid hanteras. Det kan till exempel ske genom försäkring eller friskrivning. Om säljaren inte hanterar ett krav från köparen kan det istället leda till en tvist. En försäkring hjälper till mycket mer effektivt.

Med en dolda felförsäkring får säljaren oberoende hjälp att utreda om köparens krav avser ett dolt fel eller inte. Om utredningen visar att säljaren har ett ansvar ska ersättningsbeloppet till köparen värderas, och motsvara skillnaden i fastighetens värde mellan felaktigt och avtalsenligt skick vid köparens tillträde. 

En köpare som hittar ett dolt fel eller en säljare som får ett kravbrev vänder sig kanske initialt till sin fastighetsmäklare. Om det finns en tecknad försäkring kan Willis Towers Watson hjälpa till och vägleda genom processen istället. Willis Towers Watsons produktsortiment är väl utvecklat och erbjuder olika omfattning beroende på säljarens behov. 

Friskrivning
I överlåtelseavtalet kan en friskrivning ha inkluderats, i syfte att begränsa det ansvar säljaren har för fel som är dolda. En friskrivning kan vara mycket konkret. Om köparen till exempel friskriver säljaren från ansvar för dräneringens funktion, kan köparen inte räkna med att dräneringen ska fungera eller att en nedsättning av köpeskillingen kan ske i efterhand, om det skulle visa sig vara något fel på dräneringen.

Vidare kan ett fel vara ett dolt fel i rättslig mening även om det inte ersätts inom ramen för en dolda felförsäkring. En köpare kan således ha rätt till ersättning från säljaren för fel som inte ersätts ur försäkringen.

Finns fel i bostadsrätt – och vad gäller i så fall?
Precis som i fastigheter kan det finnas fel i bostadsrätter. Om en köpare upptäcker ett fel i bostadsrätten, som också är ett fel enligt köplagen, kan säljaren bli ansvarig för felet. Ansvaret omfattar allt innanför lägenhetens väggar och som inte faller på föreningens ansvar. Ansvaret gäller i två år. 

Såväl felinstallationer som inverkan på bärande väggar och vägglöss kan omfattas av vår försäkring Uppdaga Borätt.  

Om Uppdaga dolda felförsäkringar och försäkring för fel i bostadsrätt
Willis Towers Watson erbjuder fem olika Uppdaga dolda felförsäkringar. Vår förhoppning är att det alltid ska finnas minst en produkt som säljare av fastigheter eller bostadsrätter tycker passar deras önskemål, riskaptit, kostnadskänslighet och livssituation. Läs mer på www.doldafel.se 

Uppdaga dolda felförsäkringar förmedlas av försäkringsförmedlaren Willis Towers Watson Sweden AB.
Willis Towers Watson Sweden AB behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag eller annan författning.
Tillsynsmyndighet är Finansinspektionen. Försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring ASA, Norge, Svensk filial.
Läs mer på www.doldafel.se

Skapad 7 maj 2020
Uppdaterad 8 mars 2023
Sponsrat