Nyhet Bransch 25 februari 2016

Dolda felförsäkring löser mycket oro

Den som säljer sin fastighet, till exempel en villa eller ett fritidshus, har enligt Jordabalkens kapitel 4 paragraf 19 ansvar för dolda fel som upptäcks i den sålda fastigheten. Säljaren kan genom en dolda felförsäkring få hjälp med utredning och eventuell ersättning till köparen om utredningen visar att det är ett dolt fel. På så sätt är det bra både för säljaren och köparen att det finns en dolda felförsäkring.

Jordabalkens kapitel 4 paragraf 19 är tydlig. En säljare är ansvarig för ett dolt fel i tio år från och med kontraktsdagen. Ett uppdagat fel kan bli dyrt och oväntat för säljaren som flyttat och inte räknat med problem med ett hus man inte längre äger.

Vad är ett dolt fel?
Ett dolt fel är ett fel som fastigheten är behäftad med och som avviker från vad köparen kunnat förutsätta vid köpet, och att köparen varken upptäckte eller borde ha upptäckt avvikelsen vid en noggrann undersökning av fastigheten. Om en normalt bevandrad och erfaren lekman borde ha upptäckt felet vid en tillräckligt noggrann undersökning är felet upptäckbart och köparen får själv stå för det. Om denne tillräckligt kunnige lekman inte borde ha upptäckt felet ansvarar säljaren. Om det finns symptom på fel kan det innebära att köparens undersökningsplikt utökas eller kan det även uppstå en kvarstående undersökningsplikt, till exempel om taket var snötäckt vid undersökningen.

Vad gör köparen vid upptäckt av fel?
En köpare av fastighet, som har upptäckt ett fel, bör som första steg identifiera om det går att begränsa felet. Hur akut detta är beror från fall till fall och vad felet avser. Innan en eventuell reparation påbörjas är det viktigt att dokumentera felet, likaså fortsatt dokumentation om ytterligare skador upptäcks under och efter reparationen påbörjats.

Köparen kan sedan välja att adressera felet vidare såsom ett dolt fel genom att skicka ett beskrivande krav av felet till säljaren. Det är köparen som har bevisbördan så desto utförligare desto bättre. Bra är att även bifoga information ifall ersättningskravet går att uppskatta. I processen är det viktigt för köparen att komma ihåg att reklamera felet i skälig tid och till rätt part, det vill säga, till säljaren. Reklamationsfristen i Jordabalken framgår i 4 kap. 19 a§.

Försäkringsbolaget hjälper till att utreda felet
Om en dolda felförsäkring har köpts av säljaren i samband med överlåtelse av fastigheten, utreder försäkringsbolaget om det beskrivande kravet från köparen på det uppdagade felet är dolt eller inte. Om det visar sig att säljaren har ett ansvar betalar försäkringsbolaget ersättningen till köparen motsvarande skillnaden i fastighetens värde mellan felaktigt och i avtalsenligt skick vid köparens tillträde.

Bra att tänka på
Ett fel kan vara ett dolt fel i rättslig mening även om det inte ersätts inom ramen för en dolda felförsäkring. En köpare kan således ha rätt till ersättning från säljaren för fel som inte ersätts ur försäkringen.

Likaså blir vissa fel kända över tid och därmed inte längre dolda fel.

Trygghet för både säljare och köpare
Att kunna gå vidare efter att ha sålt sin fastighet och känna att ansvaret är omhändertaget är viktigt för många säljare. Att säljaren köpt en dolda felförsäkring innebär fördelar för köparen eftersom köparen har möjlighet till ersättning ur försäkringen. En dolda felförsäkring är därför en trygghet för både köpare och säljare.

Willis Tower Watson och doldafel.se
Willis Tower Watson äger och driver den mycket välbesökta webbplatsen doldafel.se. Genom sitt samarbete med Ikano Försäkring erbjuds tre riktigt bra dolda felförsäkringar med olika omfattning. Försäkringarna UPPDAGA, UPPDAGA MER och UPPDAGA MEST Dolda felförsäkring ger ett stegrande skydd omfattnings- och försäkringsbeloppsmässigt.

Vill du veta mer?
Willis AB Säljservice: +46 8 546 359 90 saljservice@willis.com
Du kan också läsa mer på doldafel.se

Skapad 25 februari 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Sponsrat