Bostadsmarknaden och klimatrisken
Nyhet Bransch 22 augusti 2019

Är bostadsmarknaden blind för klimatrisk?

I ett av sommarens mest intressanta debattinlägg menar två företrädare för den statliga bolånebanken SBAB att bostadsmarknaden är blind för klimatriskerna och att marknadsvärdet på fastigheter i utsatta lägen kan komma sjunka ordentligt.

Stigande havsnivåer, skogsbränder och kraftiga stormar är reella risker för bostäder i utsatta lägen. Trots detta har klimathotets möjliga inverkan på bostadsmarknaden inte fått den uppmärksamhet som den förtjänar. I en debattartikel på DN Debatt menar SBAB:s chefsekonom Robert Boije och hållbarhetschef Malin Pellborn menar klimatriskerna kommer att leda till kraftiga prisnedgångar på bostäder i låglänta, havsnära och översvämningskänsliga områden framöver och att medvetenheten och kunskaperna om klimatförändringarnas påverkan på bostadsköp är låga. SBAB hänvisar till en enkätundersökning riktad till villaägare som de genomfört som visar att 30 procent av de tillfrågade inte vet vad klimatrisker är för något och drygt 80 procent inte tagit hänsyn till klimatriskerna då de köpte sin fastighet.  

I våras undersökte Mäklarsamfundet samma fråga med en annan ingång. För att få en indikation på hur svenska bostadskonsumenters beslutsfattande kring bostadsaffärer påverkas av klimat- och miljöfrågor frågade vi våra medlemmar hur vanligt det är att de får frågor om bostadens miljöpåverkan från spekulanter och köpare vid förmedling av småhus. Resultatet talade sitt tydliga språk. Hela 93 procent svarade att det är ovanligt eller mycket ovanligt. Svenskarnas klimat- och miljömedvetenhet ökar på många andra områden, men bostadsmarknaden tycks ännu alltså inte nåtts av detta. 

Företrädarna för SBAB skriver att de svenska bankernas riskavdelningar redan räknar på risken för kreditförluster till följd av klimatförändringar. I de ekonomiska modellernas värld kommer detta, allt annat lika, innebära svårigheter att lånefinansiera köp av fastigheter i utsatta lägen. Osvuret är alltid bäst, men själv tror jag inte det är så säkert att en sådan priseffekt kommer med så stor säkerhet som skribenterna tycks tro. Det finns andra exempel där en priseffekt rent teoretiskt borde äga rum, men inte gjort det. Till exempel högt skuldsatta eller små bostadsrättsföreningar. När det gäller det senare har det under en längre tid varit mycket svårt att få lån för att köpa en lägenhet i en liten bostadsrättsförening, vanligtvis definierad som färre än tio lägenheter. Små bostadsrättsföreningar har också under en längre tid haft svårt att ta upp lån för till exempel renoveringar. I ljuset av detta har många pekat på att det kommer påverka prisnivån på bostadsrätter i små föreningar. Någon sådan har vi hittills inte kunnat se. Det betyder naturligtvis inte att det inte kan ske i framtiden. I slutändan handlar det om bostadskonsumenternas medvetenhet och kunskap om frågorna och hur de värderar risken. Ett småhus bor vi som regel längre i än en lägenhet, varför planeringshorisonten där också blir längre. Det talar för att priseffekten kan komma snabbare vad gäller klimatrisken än i mina exempel ovan. 

Här kan man läsa hela SBAB:s text 

Joakim Lusensky
Analys- och kommunikationschef
 

Skapad 22 augusti 2019
Uppdaterad 13 mars 2023
Bostadsmarknaden Hållbarhet