Nyhet Bransch 5 november 2015

Mäklarsamfundets replik till Finansinspektionen: ”FI gör oroliga bostadskonsumenter ännu oroligare”

Finansinspektionens resonemang kring amorteringskrav och skuldkvotstak gör oss mycket bekymrade (DN Debatt 5/11). En ny medlemsundersökning från Mäklarsamfundet visar att bostadskonsumenternas oro redan är stor. Undersökningen visar att myndigheternas otydlighet om ytterligare skärpta krav ökar oron för framtiden hos vanliga barnfamiljer. Det behövs mer tilltro till marknaden, inte mindre, skriver Mäklarsamfundet.

Grundproblemet på bostadsmarknaden är att tillgången på bostäder inte möter efterfrågan där folk vill bo. Det beror på att det byggts för lite under en lång tid, och att rörligheten i bostadsbeståndet är för låg. Orsakerna till det sistnämnda problemet är bland annat att skattesystemet inte hänger ihop, att hyresmarknaden är reglerad och att det länge varit svårt att hyra ut i andra hand. Med den bakgrunden anser vi inte att de resonemang FI nu för i syfte att dämpa hushållens skuldsättning löser problemet. Tvärt om – det skapar ännu mer oro hos konsumenterna.

Misstron mot bankernas förmåga att göra riskanalyser och kreditvärdighetsbedömningar och i förlängningen försvåra för vanliga människor att finansiera sina bostadsköp kommer varken skapa nya bostäder eller högre rörlighet i det befintliga bostadsbeståndet. Det är med fler bostäder i omlopp på marknaden som trycket kan dämpas. Det är med ett lägre tryck på marknaden som bostadspriserna kan plana ut. Och det är med en utplaning i prisutvecklingen hushållens belåning kan minska.

Om vi börjar med förslaget till amorteringskrav så som det är formulerat just nu: En kritik som framförts av flera remissinstanser, Mäklarsamfundet inkluderat, rör själva utformningen och om den är förenlig med grundlagen. Förenklat – kan FI förordna banker att införa regelverk som påverkar enskilda individer i den utsträckning ett amorteringskrav skulle göra utan att bryta mot grundlagen? Det är anmärkningsvärt att regeringen inte har lyckats utreda grundförutsättningarna i det här skedet. Men det gäller att hålla två tankar i huvudet samtidigt: Att amortera i dagens extremt låga räntemiljö är i sig bra och kan öka konsumenttryggheten på bostadsmarknaden. Att som myndighet ges befogenheter av staten att styra amorteringsnivåerna genom reglering istället för lagstiftning är en annan.

Om vi fortsätter med skuldkvotstaket inställer sig en grundläggande första fråga: Vad är ”marknaden” och vad krävs för att den ska fungera?

Mäklarsamfundet företräder fastighetsmäklare, den yrkesgrupp som träffar flest bostadskonsumenter, vi vet att den här typen av utspel skapar stor oro. Det bostadskonsumenter tycker är allra viktigast är tydlighet och förutsägbarhet. När man ska köpa en bostad och göra sitt livs största privatekonomiska affär vill man veta hur reglerna ser ut över lång tid. Särskilt intressant är regler kopplade till bolån, eftersom lån ofta är en förutsättning för att det ska bli någon affär. Enligt en ny undersökning från Mäklarsamfundet är oron hos bostadskonsumenterna redan stor. Den åldersgrupp där oron är störst är inte unga förstagångsköpare, utan gruppen 31-50 år, menar 39 procent av Mäklarsamfundets medlemmar. I den gruppen finns bland annat de flesta barnfamiljerna. I gruppen är 58 procent mest oroliga för att spelreglerna på bostadsmarknaden ska förändras hastigt så att det får effekt i plånboken.
Avslutningsvis, svar på frågan om vad ”marknaden” är och vad som krävs för att den ska fungera. Marknaden är aldrig varken mer eller mindre än de människor och företag vars aktiviteter skapar summan av den. Bankerna är en mycket viktig del av detta system, som företag och som en institutionell del av samhällskroppen. Det är därför inte konstigt att det uppstår oro när en myndighet som Finansinspektionen visar så svag tilltro till systemet och aktörerna i det.

Ingrid Eiken, vd Mäklarsamfundet
Josefine Uppling, analys- och kommunikationschef Mäklarsamfundet

__________________________________________________________________________________

Du hittar även texten på dn.se:
http://www.dn.se/debatt/repliker/fi-gor-oroliga-bostadskopare-annu-oroli...

Läs Finansinspektionens artikel här:
http://www.dn.se/debatt/begransa-bolanen-till-max-sex-ganger-arsinkomsten/

Läs fler kritiska röster gentemot skuldkvotstak här:
Sveriges Byggindustrier: http://www.dn.se/debatt/repliker/totalstopp-for-byggandet-om-skuldkvotst...
Villaägarna: http://www.di.se/artiklar/2015/11/5/debatt-felen-med-skuldkvotstaket/

Skapad 5 november 2015
Uppdaterad 27 mars 2023
Opinion