Nyhet Juridik 16 april 2015

Ökat konsumentinflytande på bolånemarknaden

Bolåneutredningen, som haft till huvuduppdrag att föreslå hur EU-direktivet om bolån ska genomföras i Sverige, men även att överväga andra konsumentsskyddsåtgärder på bolånemarknaden, har nyligen presenterat sitt betänkande. Betänkandet har fått namnet ”Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden” (SOU 2015:40).

För att genomföra bolånedirektivet i svensk rätt föreslår utredningen en ny lag om kreditgivare och kreditförmedlare av bolån. Den föreslagna lagen innebär bl.a. att alla företag som hanterar bolån måste ha tillstånd för och stå under Finansinspektionens tillsyn och har att följa de föreslagna bestämmelserna om t.ex. kunskap och kompetens hos personalen och principer för bostadsvärdering. De lösningar för bostadsvärderingsfrågor som i dag finns på marknaden i form av statistisk värdering, intern värdering, värdering av fastighetsmäklare eller en av branschen auktoriserad värderare, har alla i huvudsak ansetts förenliga med direktivets krav och därför inte behöver ändras.

Utredningen föreslår också flera nya bestämmelser i konsumentkreditlagen, bl.a. nya bestämmelser om rådgivning om bolån.

I syfte att förbättra konkurrensen på bolånemarknaden och öka öppenheten för konsumenterna föreslår utredningen en rad åtgärder för att förbättra konsumenternas förhandlingsposition i relation till långivarna. För att låntagarna ska kunna förstå hur räntan på det bolån de erbjuds sätts föreslår utredningen att konsumenten alltid ska få information om de faktorer som påverkat den ränta som erbjuds. Konsumenten ska också alltid få information om bankens egen upplåningskostnad och på så sätt få en bild av kreditinstitutens marginaler och bättre möjligheter att bedöma olika kreditgivares erbjudanden.

Utredningen föreslår också att kreditgivare inte ska kunna erbjuda bolån enbart under förutsättning att konsumenten köper ett paket med andra finansiella produkter. Om konsumenten får ett erbjudande om ett paket av produkter, utöver bolånet, ska kreditgivaren alltid ge information om hur detta påverkat räntan och vad de olika delarna i paketet kostar.

För att stärka kundernas förutsättningar att fatta välgrundade beslut och jämföra olika långivares erbjudanden föreslår utredningen även att kreditgivarnas låneerbjudanden ska innehålla lånevillkor och vara rättsligt bindande för långivaren i sju dagar.

Bestämmelser som genomför bolånedirektivets krav måste enligt direktivet vara tillämpliga senast den 21 mars 2016. Utredningen föreslår i huvudsak detta datum för ikraftträdande för de föreslagna lagreglerna.

Jonas Anderberg
Chefsjurist

Skapad 16 april 2015
Uppdaterad 28 mars 2023
Bolån