Nyhet Juridik 16 maj 2013

Energideklaration

Lagrådsremiss – Regeringen föreslår ändringar i lagen om energideklaration för byggnader

Regeringen vill införa personcertifiering för personal som besiktigar byggnader och i övrigt deltar i arbetet med upprättande av energideklarationer, istället för dagens system där det är företagen som utfärdar energideklarationer som är ackrediterade. De nya kraven på personcertifiering bygger på att utföraren ska vara sakkunnig och oberoende i förhållande till sin uppdragsgivare och inte har något eget intresse i byggnaden. En sakkunnig och oberoende expert ska föra över energideklarationen elektroniskt till Boverket, något som kräver behörighet. I samband med införandet av personcertifiering införs ändringar i tillsynsreglerna tillsammans med en sanktion. Sanktionen skulle bestå i återkallande av behörigheten att överföra energideklarationen till Boverket, i de fall där utföraren inte anses oberoende.

Remissen innehåller även ett förslag på att Boverket ska ges möjlighet att kunna konvertera sammanfattningen av äldre energideklarationer. Det är Boverket som enligt bemyndigande får meddela föreskrifter om hur en energideklaration får sammanfattas. Sammanfattningen är idag utformad så att energiprestandan anges med siffror. Boverket har tagit fram ett förslag som innebär en bokstavsklassning från A till G. Vid annonsering ska energiprestandan kunna anges som en symbol i form av ett hus vars färg och bokstav anger byggnadens energiklass. För att underlätta förståelsen för energideklarationer föreslår regeringen att Boverket ska kunna konvertera äldre sammanfattningar så att alla byggnader som hittills har energideklarerats klassas enligt Boverkets nya föreskrifter och även får en symbol med färg och bokstav.

Ändringarna ska enligt förslaget införas 1 januari 2014.

Skapad 16 maj 2013
Uppdaterad 28 mars 2023
Hållbarhet