Nyhet Bransch 1 april 2015

Mäklarsamfundets styrelse om det som kallas lockpriser: Information och tydlighet gentemot konsument har aldrig varit viktigare!

Med den pågående lockprisdebatten och den ökande oron hos konsumenterna som utgångspunkt har Mäklarsamfundets styrelse tagit fram svar på de vanligaste frågorna.

2015-04-01

Hur ser Mäklarsamfundets styrelse på det som kallas lockpriser?
För att kunna göra marknadsmässiga värderingar krävs god kännedom om och förståelse för bostadsmarknaden, referenser till andra objekt på den lokala marknaden samt kunskap kring konsumenternas preferenser - detta ingår i fastighetsmäklarens expertroll. Mäklarsamfundet verkar för sunda, tydliga och långsiktiga regler på bostadsmarknaden, det gäller även värdering och prissättning – därför tar vi tydligt avstånd från det som kallas lockpriser.

Varför sätter ni inte bara stopp för det som kallas lockpriser?
Grundproblemet är en bostadsmarknad i obalans, det har byggts för lite under många år i kombination med skatte- och låneregler som inte gynnat rörligheten i bostadsbeståndet. Fastighetsmäklare kan inte ta ansvar för eller åtgärda de allvarliga, strukturella problemen på bostadsmarknaden. Tidigare tematiska granskningar som gjorts av Fastighetsmäklarinspektionen visar att det som kallas lockpriser är ett marknadsproblem, det går inte att sätta stopp för marknaden. Forskning visar dessutom att det som kallas lockpriser förvisso leder till fler spekulanter, och fler bud men att det inte leder till att priserna drivs upp generellt.

Kan fastighetsmäklare bestämma över konsumenter som ska sälja eller köpa bostad?
Nej, fastighetsmäklare är rådgivare som borgar för trygga affärer och tillhandahåller service, korrekt information och expertis i samband med överlåtelser av bostäder. Fastighetsmäklare ska enligt lagen agera som opartiska mellanmän, men det är alltid säljaren som ytterst bestämmer om, när, och till vilket pris bostaden ska säljas. Det kallas fri prövningsrätt och är något vi uppmanar våra medlemmar att bli än tydligare med gentemot konsument.

Hur ställer ni er till branschinitiativet Accepterat Pris?
Det finns väldigt stora skillnader på den svenska bostadsmarknaden, där trycket är som störst råder extrem obalans mellan utbud och efterfrågan med bostadsbrist, budgivningar och ökande priser som följd. På andra marknader med lågt eller inget tryck är det tvärt om. Mäklarsamfundet har medlemmar i hela landet och rekommenderar därför medlemmarna att öka, förtydliga och anpassa informationen till konsument så att den stämmer för respektive marknad. Initiativet Accepterat Pris skapade tydlighet där trycket var som högst, sedan dess har bostadsbristen förvärrats väsentligt och trycket på vissa marknader ökat ytterligare, med betydligt högre tempo som följd. När nu konsumenterna, tvärt emot grundsyftet, upplever att begreppet Accepterat Pris är otydligt kan det vara dags att hitta andra begrepp. Målet för Mäklarsamfundet är alltid upplysta, trygga och nöjda konsumenter.

Vad är fastighetsmäklarens ansvar?
Fastighetsmäklare har i sin yrkesutövning personligt ansvar, det är den enskilde mäklaren och inte mäklarföretagen som står under Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn. I ansvaret ligger att göra marknadsmässiga värderingar samt delge såväl köpare som säljare korrekt information. Eftersom bostadsmarknaden är i obalans måste övriga aktörer samtidigt ta sitt ansvar för att få bukt med det som kallas lockpriser. Regeringen, riksdagen och berörda myndigheter måste använda sina verktyg för att lösa problemen på bostadsmarknaden - anpassa skatter och avgifter så att rörlighet på bostadsmarknaden gynnas och sparande uppmuntras, skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande och se över reglerna på hyresmarknaden.

Hur ställer ni er till att samla branschen kring en ny prissättningsmodell?
Den verksamhet fastighetsmäklare bedriver vilar på lagstiftning där innebörden, förenklad, är att värderingen inte får vara missvisande. Det är inte självklart att fastighetsmäklare är de aktörer som ges rätt att värdera bostäder, det är därför viktigt för branschen att hålla så hög kvalitet i varje enskild värdering att det inte finns anledning att ifrågasätta expertisen. Mäklarsamfundet tror på att föra samtal kring dessa frågor, förtydliga fastighetsmäklarens roll, öka och anpassa informationsgivningen gentemot konsument och arbeta på ett sätt som både följer lagstiftarens krav och som konsumenterna uppfattar som korrekt och transparent. Det senare är en anseendefråga för hela branschen.

Vad gör Mäklarsamfundet konkret?
Den 5 maj anordnar Mäklarsamfundet ett BostadsForum på KTH i Stockholm. Temat är ”Prissättning på en bostadsmarknad i obalans”. Inbjudan kommer att skickas ut efter påsk.

Mäklarsamfundets styrelse

Anders Edmark, ordförande
Håkan Hellström, vice ordförande
Mats Ericsson
Kenneth Ivarsson
Jens Kågström
Mats Dahlström
Kerstin Wallin
Catarina Löfberg

Skapad 1 april 2015
Uppdaterad 28 mars 2023
Lockpris