Nyhet Bransch 16 april 2015

Att bemöta lockprisdebatten är att ta ansvar

Som många av er sett skapade förra numret av Nyhetsbrevet Fastighetsmäklaren debatt, bland annat i Dagens Industri. Vi välkomnar så väl granskning av s.k. lockpriser som den debatt som nu kommit igång efter Mäklarsamfundets styrelses kommentarer. Som den största och äldsta av medlemsorganisationerna för fastighetsmäklare har vi ett särskilt ansvar att även lyfta de svåra och mer komplexa frågorna vi ställs inför i branschen. I synnerhet som vi vet att konsumenterna värdesätter tydlighet – förtroendet för fastighetsmäklarna ökade under förra året, enligt Svenskt Kvalitetsindex.

2015-04-16

Grundproblemet
Mäklarsamfundets styrelse sätter fokus på den grundproblematik vi ständigt måste se framför oss när vi talar om utmaningarna på bostadsmarknaden – det råder bostadsbrist där människor vill bo. Bristen på bostäder kombinerat med en mycket stark efterfrågan på dessa marknader skapar budgivningar som i sin tur leder till att priset på vissa objekt ökar väsentligt från det utannonserade priset. Dessutom råder ett historiskt lågt ränteläge som påverkar bolånemarknaden. Samtidigt får vi inte glömma att det ser olika ut på olika orter i landet och på vissa orter är det precis tvärt om – där är det svårt att sälja. Fastighetsmäklarna kan inte påverka grundproblematiken, bara förhålla sig till den.

Ansvaret
Det är viktigt att komma ihåg vem som har ansvar för vad på bostadsmarknaden, och också påminna om det i debatten. Att skapa rätt förutsättningar för en fungerande bostadsmarknad med hjälp av reformer på olika områden, till exempel på skatteområdet, är upp till våra folkvalda politiker, alltså riksdagen och regeringen. Att reglera bankerna och därmed tillgången på och villkoren för bostadslån och människors privatekonomiska förutsättningar för att köpa bostad samt reglera styrräntan ligger på Finansinspektionen och Riksbanken. Det är inte upp till fastighetsmäklarna att skapa rätt förutsättningar på marknaden – även om vi gör vad vi kan för att trycka på de folkvalda, svara på remisser och informera i debatten om hur marknaden ser ut från vårt perspektiv.

Fastighetsmäklarnas ansvar
Vad är fastighetsmäklarnas ansvar? God kännedom om och förståelse för bostadsmarknaden, referenser till andra objekt på den lokala marknaden samt kunskap kring konsumenternas preferenser ingår i fastighetsmäklarens expertroll, och ligger till grund för de värderingar och den prissättning som sker. Fastighetsmäklare är experter som skapar trygga affärer.

Vidare vilar den verksamhet fastighetsmäklare bedriver på lagstiftning där innebörden, förenklad, är att värderingen inte får vara missvisande. Det är inte självklart att fastighetsmäklare är de aktörer som ges rätt att värdera bostäder, det är därför viktigt för branschen att hålla så hög kvalitet i varje enskild värdering att det inte finns anledning att ifrågasätta expertisen.

Fastighetsmäklarnas ansvar är, utifrån detta och givet den krissituation vi har på marknaden, att öka och anpassa informationsgivningen gentemot konsument och arbeta på ett sätt som både följer lagstiftarens krav och som konsumenterna uppfattar som korrekt och transparent. Det senare är en anseendefråga för hela branschen.

Accepterat Pris
Mäklarsamfundets styrelse öppnade i sina kommentarer även upp för diskussion och samtal kring begreppet Accepterat Pris och beskylldes från vissa håll för att ge upp hela begreppet och därmed öppna upp för ”fritt fram för lockpriser”. Accepterat pris infördes på initiativ av branschen och har fungerat väl, men det är viktigt att kontinuerligt ifrågasätta och utvärdera vedertagna begrepp och ingångna branschöverenskommelser, det är att ta ansvar. När vi har en så snabb och het bostadsmarknad som vi har, och ser att tempot ökat väsentligt på bara några år, måste vi anpassa oss. Konsumenterna förväntar sig det. Som bransch ska vi gå före och lyhört våga lyfta även de svåra frågorna. Vi på Mäklarsamfundet har konsumenten i fokus i allt vi gör – så även i prissättningsdebatten. Hur kan vi se till att konsumenterna är väl informerade och gör upplysta val, trots att marknaden är som den är? Kan vi med hjälp av ökad information och tydligare terminologi möta den oro och frustration marknaden skapar i konsumentledet ska vi göra det.

Vad gör vi nu framåt – vad blir nästa steg?
Mäklarsamfundet arrangerar BostadsForum den 5 maj, tillsammans med KTH. Ni medlemmar har nyligen fått inbjudan, syftet är att föra ett oberoende samtal om prissättning på en bostadsmarknad i kris. Vi vill ge såväl akademiska som ekonomiska perspektiv på hur marknaden fungerar, och viktigast av allt: lyssna på branschröster kopplade till de utmaningar som finns på dagens marknader, och låta andra lyssna på dessa röster för att öka förståelsen för situationen. Hoppas att så många som möjligt av er kan komma – och glöm inte att i samband med anmälan svara på de i inbjudan medföljande frågorna – era svar är viktiga!

Det är viktigt att både klargöra sitt ansvar – och sedan ta det. Samtalet lär fortsätta, och det är välkommet!

Här kan du läsa styrelsen kommentar om lockprisdebatten.
 

Ingrid Eiken 
VD, Mäklarsamfundet

Skapad 16 april 2015
Uppdaterad 28 mars 2023
Lockpris