Nyhet Medlem 10 mars 2016

Kretsen med fokus på kollegialt nätverkande och erfarenhetsutbyte

I artikelserien ”Sverige runt” berättar vi om Mäklarsamfundets kretsar och deras arbete. Denna vecka är det dags för Skånekretsen. Kretsen har 503 medlemmar, varv 395 registrerade fastighetsmäklare. Jonny Svantesson, Anders Persson och Lotta Ericsson från Skånekretsens styrelse berättar att kretsen arbetar kollegialt för att skapa ett sunt klimat på den lokala marknaden.

Vilka är Skånekretsens prioriterade frågor?
– Skånekretsens prioriterade frågor är information, utbildning och kollegialt nätverkande samt ett viktigt och utvecklande erfarenhetsutbyte.

Hur jobbar ni med utbildning?
– Skånekretsen anordnar fortbildning i form av hel- eller halvdagsutbildningar men även i form av kortare föredrag, s.k. lunchmöten, inom juridik, skatterätt, byggnadsteknik och andra för yrket relevanta ämnen. Vi fördjupar oss i specifika ämnesområden som stärker mäklaren i dennes yrkesroll samt tar upp de ämnen som är aktuella i branschen. Ambitionen är att kretsavgiften ska kunna räknas hem efter endast ett utbildningstillfälle genom att kretsen kraftigt subventionerar utbildningarna.

Vilket är det största värdet med att engagera sig i en krets?
– Genom kollegialt och oberoende kunskaps- och erfarenhetsutbyte, stärks den enskilde fastighetsmäklarens möjlighet att utföra sitt arbete på ett betryggande sätt. Med ett stort antal aktiva medlemmar i kretsen kan vi genom våra förtroendevalda påverka lagstiftare och remissinsatser så att vår yrkesroll kan utvecklas och förstärkas.
 
Hur samarbetar ni med andra kretsar?
– Skånekretsens styrelse har ett mycket givande informations- och erfarenhetsutbyte med de övriga kretsstyrelserna. Det anordnas regelbundet kretsöverskridande aktiviteter, såsom trekretsmöten med gemensam utbildning och social samvaro i kombination med respektive krets eget årsmöte.

Vad har ni för planer för 2016?
– Under våren 2016 kommer vi att anordna minst två utbildningsdagar, varav en i samband med vår föreningsstämma den 12 maj i Helsingborg. Det kommer även att bli en bussutflykt till Danmark, som brukar kombineras med ett studiebesök på en för branschen relevant plats. Resan avslutas med en gemensam middag. Till hösten planerar vi att göra en gemensam studieresa med Mellansvenska kretsen. Under tiden måste vi aktivt inhämta information om vad våra medlemmar tycker om det pågående strategiarbetet. Det kommer bland annat att ske genom besök hos olika mäklarföretag för att inhämta medlemmarnas synpunkter.

Vilka utmaningar resp. möjligheter ser du för kretsarnas arbete framöver?
– Kretsarnas utmaning kommer till stor del bestå av vår delaktighet i den förändringsprocess som har inletts i och med det pågående strategiarbetet. Ett arbete som kommer att forma det nya Mäklarsamfundet. En annan utmaning för kretsen är att nå ut till alla medlemmar, även de kedjeanslutna, så att de kan vara delaktiga i kretsen och ta del av våra utbildningar och erfarenhetsutbyte. Genom att erbjuda samtliga medlemmar utbildningstillfällen med hög kvalitet till en låg kostnad arbetar vi för att höja branschens anseende ytterligare och genom den kollegiala samvaron bidrar vi förhoppningsvis till att skapa ett sunt klimat på den lokala marknaden.

Fakta om kretsarna
Kretsarna är ideella föreningar av medlemmar i Mäklarsamfundet på lokal nivå.

Här kan du läsa mer om Mäklarsamfundets Skånekrets och deras aktiviteter

Caroline Berg
Redaktör

Skapad 10 mars 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Kretsar