Annika Ahlberg
Nyhet Konsument 16 maj 2024

Sommartips från Mäklarsamfundets kundvägledare

Mäklarsamfundets kundvägledare tar emot samtal från köpare, säljare, spekulanter och andra som har frågor om mäklartjänsten och bostadsaffären. Under år 2023 tog vi emot nära 6000 samtal och statistiken hittills i år visar på motsvarande intresse från mäklarnas kunder. De flesta önskar tala om pågående tvister eller oklarheter som uppkommit om tolkningen av köpehandlingarna. Vissa frågor återkommer säsongsvis. Här har vi valt ut några ämnen som normalt ökar i antal under sommaren och vi har lagt till ett par kategorier som alltid är aktuella.

Enskilt vatten 

Vatten i egen brunn kan vara en utmaning för en nybliven fastighetsägare. Det gäller förstås både kvalitet och kvantitet. Spekulanter och köpare bör uppmärksammas på värdet av ett aktuellt och relevant vattenprov. Skicket på pump, brunnslock och ledningar kan också ha betydelse för det slutliga resultatet.

Livsmedelsverket rekommenderar att vattenprover tas minst vart tredje år, i vissa fall varje år. Läs mer här Egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk (livsmedelsverket.se)

Enskilt avlopp 

Fastighetsägaren har ett stort ansvar för en enskild avloppsanläggning. Det är kommunen som utövar tillsyn. Förekommande bygglov, placering, skick och förväntad teknisk livslängd är viktiga förhållanden som kan behöva klarläggas vid en överlåtelse. Drift, underhåll och nyanläggning kan vara förenade med stora kostnader. Det är vanligt i köparnas samtal till kundvägledarna att förutsättningarna för det enskilda avloppet inte uppmärksammats och undersökts tillräckligt före köpet.

Läs mer här; Start - Avloppsguiden

En närliggande fråga till enskilt avlopp är kommunens eventuella planer på att ansluta en fastighet till kommunalt avlopp. En köpare har begärt skadestånd av en mäklare för att denne skulle ha lämnat felaktiga uppgifter om förutsättningarna för en sådan anslutning. Ärendet prövades av Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN) som ansåg att någon skadeståndsskyldighet inte förelåg för mäklaren. Nämnden hänvisade till att en köpare måste vara medveten om att avgifter tillkommer för detta. Nämnden ansåg vidare att det inte förelåg någon skyldighet för mäklaren att ta reda på den faktiska kostnaden för anslutningen. (FRN 143/23)

Strandtomt eller tillgång till brygga och båtplats 

Uppgifter om strandtomt eller tillgång till brygga och båtplats har givetvis betydelse för efterfrågan och marknadsvärdet. Tvister uppkommer mellan parterna om marknadsföringen inte har varit korrekt eller om det saknats tydlig information till köparen om förutsättningarna för att få tillgång till det som har utlovats.

FRN har prövat ett ärende där objektet marknadsfördes som ”strandtomt” tillsammans med uppgifter om ”lång strandlinje” och ”egen brygga”. Nämnden ansåg att mäklaren borde ha insett att en fastighet utan gräns mot vatten inte kan beskrivas på det sättet. Mäklaren blev skadeståndsskyldig mot köparen. (FRN 120/21)

Inför en överlåtelse bör det utredas om säljarens brygga eller båtplats kan ingå i köpet. I annat fall måste en köpare teckna egna nyttjanderättsavtal och eventuellt uppfylla andra förutsättningar.

Parkslide och andra invasiva växter 

Den invasiva växten parkslide förekommer i flera delar av landet och riskerar att skapa tvister vid fastighetsaffärer. Information till mäklare har tidigare lämnats av Mäklarsamfundet (se Vad alla mäklare borde veta om Parkslide | Mäklarsamfundet (maklarsamfundet.se). Tillsynsärenden förekommer där Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) meddelat mäklaren varning då information inte lämnats till köpare om att parkslide förekommit på den förmedlade fastigheten.

Frågan om parkslide kan också aktualisera ett skadeståndsansvar. En mäklare som vet eller misstänker att det förekommer parkslide på en fastighet har ansetts vara skyldig att informera köparen om detta. Enligt FRN kan det säkerställas genom att informationen tas in i objektsbeskrivningen. En skylt med varnande text på ett bord ansågs inte vara tillräckligt. Köparna tillerkändes en mindre del av det yrkade beloppet efter att nämnden gjort en samlad bedömning av skadan. (FRN 72/23)

Problemen med invasiva växter följs noga från flera håll. Det finns anledning att vara uppmärksam på ändrade direktiv i framtiden. För närvarande rekommenderar Naturvårdsverket fastighetsägare att avvakta med åtgärder mot parkslide. Växten bör dock hållas under uppsikt. Nya regler kan medföra ett utökat ansvar för den som har parkslide på sin tomt. Spekulanter och köpare bör hänvisas till aktuell kommun för information om invasiva växter om det skulle var aktuellt i en fastighetsaffär.

Alltid aktuellt hos oss 

Elsäkerhet  

I dagsläget handlar drygt hälften av alla samtal till kundvägledarna om olika fel och brister som upptäcks före eller efter tillträdet. Misstankar om bristande elsäkerhet utgör förstås en mycket viktig fråga för en bostadsköpare.

Farlig el, olagliga installationer och felaktigt elmaterial är, tillsammans med äldre anläggningar, problem som köpare påtalar efter tillträdet. Vi önskar att fler spekulanter uppmärksammas på värdet av en elbesiktning. Det gäller förstås särskilt om det i ett besiktningsprotokoll framgår att det föreligger oklarheter kring installationer eller när det förekommer andra noteringar om behov av fördjupade undersökningar avseende elen i en bostad.

Badrum 

Ett nytt och kvalitetssäkrat badrum innebär förstås en stor investering. Som köpare av en bostad kan man behöva ta höjd för underhåll av våtutrymmen – det gäller både villor och bostadsrätter. Ålder på tätskikt och andra uppgifter från säljaren om tidigare utförda arbeten är viktiga utgångspunkter.

Mäklarens skadeståndsansvar beträffande information om badrumsrenovering uppmärksammades nyligen av FRN. I en bostadsrätt hade säljaren använt metoden ”kakel på kakel”, dvs utan att det underliggande tätskiktet hade bytts. I objektsbeskrivningen fanns uppgifter om att lägenheten var ”totalrenoverad med bland annat nytt badrum”. FRN ansåg att påståendet var felaktigt eller i vart fall ofullständigt och missvisande. Mäklaren bedömdes ha agerat oaktsamt då han inte vid kontraktsskrivningen informerade köparna om att tätskiktet inte var bytt, eftersom han fått den informationen av säljaren. Nämnden rekommenderade mäklaren att betala drygt hälften av begärt belopp till köparna. (137/23)


Sommartider 

På Mäklarsamfundets hemsida finns alltid information om aktuella öppettider och hur man kommer i kontakt med oss.

Hälsningar

Annika Ahlberg
Kundvägledare Mäklarsamfundet

Skapad 16 maj 2024
Uppdaterad 16 maj 2024
Kundvägledarna