Nyhet Juridik 19 mars 2015

Konkurrerande provisionsanspråk – vem av mäklare 1 och 2 har egentligen rätt till provision?

En mäklare får i uppdrag att förmedla en fastighet som tidigare varit till salu via en annan mäklare. Vilka frågor bör egentligen de olika inblandade parterna ställa sig?

Mäklare 1
När ett uppdragsavtal efter ensamrättstiden upphör utan att överlåtelse kommit till stånd, åligger det mäklaren att bekräfta uppsägningen skriftligen och upplysa uppdragsgivaren om att en senare överlåtelse kan ge mäklare rätt till ersättning. Mäklaren ska även överlämna en spekulantlista, journal och eventuell budförteckning. Att mäklaren kan ha rätt till provision om uppdragsgivaren senare skulle överlåta objektet till en av de spekulanter mäklaren anvisat, gäller även om uppdragsgivaren dessförinnan träffat ett nytt uppdragsavtal med en annan fastighetsmäklare.

Mäklare 2
En mäklare som får in ett uppdrag ska alltid fråga uppdragsgivaren om objektet tidigare varit ute till förmedling via någon annan mäklare. Om svaret på frågan blir ”ja” ska mäklaren anpassa uppdragsavtalet därefter, och undanta de spekulanter som Mäklare 1 har med på spekulantlistan från sin ensamrätt. Detta medför inte att Mäklare 2 inte skulle kunna vara provisionsberättigad om någon av spekulanterna på spekulantlistan skulle bli den slutlige köparen, utan endast att mäklaren inte har ensamrätt avseende just de spekulanterna. Om någon av spekulanterna på spekulantlistan köper ska Mäklare 2 kontakta Mäklare 1 och efterhöra hur denne ställer sig till den uppkomna situationen.

Mäklare 2 kan även med fördel kontakta Mäklare 1 redan när han får in uppdraget och får del av spekulantlistan. Detta för att efterhöra om Mäklare 1 kommer att göra anspråk på provision för samtliga av de spekulanter som är upptagna i spekulantlistan. Vanligt är att Mäklare 1 har tagit med alla spekulanter som denne anvisat, eftersom mäklaren presumeras ha rätt till provision om någon av dessa skulle köpa objektet, utan att någon annan mäklare skulle engageras för fortsatt förmedling. När Mäklare 2 anlitats gäller dock inte längre presumtionen för mäklare 1, utan i stället är praxis sådan att provisionen ska tillfalla den vars förmedlingsarbete har haft störst betydelse för att köpet kommer till stånd. Ofta är det endast ett fåtal av spekulanterna som Mäklare 1 faktiskt har bearbetat aktivt, och det är då oftast vid ett köp av någon av dem som Mäklare 1 fortfarande kan tänkas ha rätt till provision. Mäklare 2 har i den situationen att ta kontakt med kollegan för att i samförstånd försöka enas om vem som är provisionsberättigad eller om och i så fall hur provisionen ska delas dem emellan. Kan de inte komma överens kan frågan hänskjutas till Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd, såsom skiljenämnd, (under förutsättning att båda mäklarna är medlemmar i Mäklarsamfundet).

Uppdragsgivaren
Vad gäller uppdragsgivaren så är det viktigt att denne inte riskerar att få betala två provisioner. Detta gäller åtminstone så länge uppdragsgivaren inte träffar avtal med ensamrätt med två mäklare samtidigt.

Mäklare 2 bör informera uppdragsgivaren om vad som gäller och hur processen fortskrider. Diskussionen om vem av Mäklare 1 och Mäklare 2 som i slutändan blir provisionsberättigad, bör föras mellan mäklarna och utan inblandning av uppdragsgivaren.

För ytterligare information om hur Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd hanterar frågor om konkurrerande provisionsanspråk, se AN 1/11 Vägledande yttrande om konkurrerande provisionsanspråk.

Elina Shönnings
Förbundsjurist

Skapad 19 mars 2015
Uppdaterad 28 mars 2023
Provision