Nyheter

Sök enkelt efter nyheter genom att välja ett eller flera ämnesområden.

Kategori
Emil Ericsson
Juridik
17 juni 2020
Mäklarnas rapportering av misstänkt penningtvätt till Finanspolisen har under många år legat på en mycket låg nivå. Men under 2019 ökade rapporteringen från fastighetsmäklare drastiskt, även om antalet rapporter som kommer in till Finanspolisen fortfarande är relativt låg jämfört med andra branscher. Detta framgår av finanspolisens årsrapport för 2019 som bland annat innehåller statistik från rapporter som de har mottagit under året och av den framgår det att rapporteringen fortsätter att öka i princip i alla branscher.
Jonas Anderberg
Juridik
4 juni 2020
Chefsjurist Jonas Anderberg, en av de förordnade experterna som deltog i utredningen om en ny fastighetsmäklarlag för lite mer än tre år sedan, reder ut var arbetet står idag samt sammanfattar beskrivningar av själva lagförslaget i en första del av en kommande artikelserie.
Niklas Rollgard
Juridik
4 juni 2020
Vi följer med spänning utvecklingen av praxis kring förhandsavtal för nyproducerade bostadsrätter och såsom tidigare har utlovats gör vi vårt bästa för att kunna informera när något nytt inträffar.

I ett färskt avgörande har Stockholms tingsrätt än en gång prövat frågan om formfel och för första gången ogiltigförklarat ett förhandsavtal på den grunden (se Stockholms tingsrätts dom i mål T-16941-18). Frågan är om avgörandet innebär en ändring av tidigare tingsrättspraxis eller kanske snarare befäster densamma.
Louise Åhl Rosell
Juridik
20 maj 2020
En ägare kan vilja genomföra en värdering inför en eventuell försäljning, men även inför en kommande separation eller t.ex. i syfte att förhandla om sina lån. Man kan även tänka sig att en nyfiken spekulant vill veta värdet på ett objekt som inte ens är till salu, i syfte att kontakta ägaren och lämna ett bud.
Fanny Norsten
Juridik
7 maj 2020
Med anledning av coronaviruset och den rådande situationen i världen har juristerna på Mäklarsamfundet märkt av en viss ökning av frågor avseende hur en förmedling ska hanteras i samband med att en säljare avlider. Nedan kommer därför en kort sammanställning av hur situationen bör hanteras beroende på hur långt man kommit i förmedlingen innan dödsfallet inträffar, samt om den avlidne innan sin bortgång lämnat fullmakt för någon att genomföra försäljningen i dennes ställe.
Emil Ericsson
Juridik
23 april 2020
Det blir allt mer vanligt att fastigheter är anslutna till fibernätet. Utbyggnaden av fibernätet pågår över hela landet i snabb takt. Kostnaderna för att ansluta fiber till en fastighet kan ibland bli ganska höga och det är därför viktigt att spekulanter och köpare av mäklarnas förmedlingsobjekt får rätt information om eventuell fiberanslutning. En uppgift i en objektsbeskrivning om att ”Fiber finns” kan nämligen betyda olika saker.
FAQ - Corona
Juridik, Medlem
17 april 2020
Mäklarsamfundet har på kort tid fått nya typer av frågor och har nu sammanställt de som vi upplever som mest centrala i anledning av coronavirusets allt större effekter.
Mäklarsamfundet
Juridik
8 april 2020
Force majeure brukar anses innebära oförutsedda händelser vilka inträffar på grund av en oundviklig yttre kraft utanför parternas kontroll vilka ingen kunde förutse. I den engelska rättsläran talar man om ”an act of god”. I svensk rätt är force majeure emellertid inte reglerat, så för att man ska kunna använda sig av detta behöver det ha tagits in en klausul om force majeure i avtalet, i annat fall är man hänvisad till allmänna regler såsom exempelvis 36 § avtalslagen för att jämka eller ogiltigförklara ett ingånget avtal.
Niklas Rollgard
Juridik
8 april 2020
Med några års mellanrum flyter frågan om köparmäklare upp till ytan och det är i princip samma frågeställningar som aktualiseras varje gång. Dels handlar det om uppdragsavtalets utformning och vilken betalningsmodell som kan, bör eller ska användas, dels handlar det om frågor av mer praktisk natur såsom hur själva uppdraget ska utföras. Vid en första anblick ter sig dessa frågor inte så svåra att besvara men vid närmare eftertanke landar man som funderande jurist allt som oftast i slutsatsen att det nog är ganska komplicerat trots allt.
Mäklarsamfundet
Juridik
1 april 2020
Mycket av din verksamhet idag kretsar kring hantering av coronaviruset. Mäklarsamfundet lägger därför mycket tid och resurser på att följa utvecklingen och på bästa sätt informera dig som medlem.