Inlåst bostadsmarknad hindrar utbildning, jobb och tillväxt

En ny undersökning från Mäklarsamfundet och Hyresgästföreningen visar tydliga inlåsningseffekter i både det ägda och hyrda boendet. Inlåsningens pris är inställda flyttlass, ej påbörjade utbildningar och missade arbetstillfällen som får konsekvenser för både individ och samhällsekonomi. Var fjärde bostadskonsument upplever sig hindrad att flytta till annan ort för jobb eller studier. 14 procent av hyresgästerna har avstått från att ta ett jobb eller utbilda sig på annan ort på grund av bostadsmarknaden på den aktuella orten.

Mäklarsamfundet och Hyresgästföreningen har låtit Novus undersöka hur boende i hyresrätt respektive ägt boende (både bostadsrätt och småhus/villa) ser på sin boendesituation och sina möjligheter att flytta, både mellan upplåtelseformerna och till annan ort för till exempel utbildning eller arbete. Undersökningen utmynnade i en gemensam rapport med titeln ”Inlåsningens pris – om rörlighet och inlåsningseffekter på bostadsmarknaden.”

– Att vi kan flytta på ett tryggt och enkelt sätt när vi önskar och behöver är ett viktigt kvitto på en fungerande bostadsmarknad. För det krävs ett tillgängligt utbud av både ägt och hyrt boende. Det är tyvärr motsatsen till dagens situation. Vår rapport pekar på att bristen på rörlighet, även mellan upplåtelseformerna, hindrar många från att utbilda sig, flytta till jobb eller på annat sätt realisera drömmar och projekt, säger Ingrid Eiken Holmgren, VD Mäklarsamfundet.

– Vi vet från tidigare undersökningar att rörligheten i hyresbeståndet är mer än dubbelt så stor som i det ägda beståndet. Trots det visar vår rapport att hyresgäster i högre grad än de som äger sitt boende drabbas av inlåsningseffekter. Behovet av en bostadspolitik som är anpassad till behov blir allt större. En översyn av skatter och bosparande, långsiktiga villkor för byggande, utvecklad allmännytta och förbättrat stöd till kommunernas byggande är viktiga komponenter för en fungerande bostadspolitik, säger Jonas Nygren, förbundschef Hyresgästföreningen.


Undersökningen i korthet:

  • 51 procent av hyresgästerna skulle vilja byta boendeform från hyresrätt till att äga sitt boende. Endast 31 procent av de som hyr menar att de har möjlighet att köpa ett boende liknande det som de hyr idag.
  • 66 procent svarar att de inte alls har möjlighet att hyra ett boende liknande det som de äger idag.
  • Var fjärde bostadskonsument upplever att bostadssituationen på den aktuella orten i allra högsta grad påverkar deras möjligheter att flytta för arbete eller studier. För hyresgäster är siffran 32 procent.
  • 14 procent av hyresgästerna svarar att förhållandena på bostadsmarknaden i hög grad har hindrat dem att ta ett jobb eller utbilda sig på annan ort än där de bor idag. För de som bor i bostadsrätt är andelen 8 procent och för de som bor i villa/radhus är motsvarande andel 5 procent.

För att det ska vara möjligt att flytta till arbete och studier krävs ett tillgängligt utbud. Enligt SCB var det totala antalet flyttar i Sverige under 2016 1 405 594 stycken (både inom och utom kommungränserna).

I genomsnitt har det under det senaste decenniet skett 150 000 överlåtelser per år i det ägda beståndet. Under 2016 var antalet något högre med 171 000 överlåtelser. Beräkningar som Mäklarsamfundet låtit WSP Group göra visar att en bostadsmarknad i balans skulle kräva cirka 243 000 flyttar i det ägda beståndet.

Undersökningar som Hyresgästföreningen tidigare låtit göra visar att rörligheten i hyresbeståndet är mer än dubbelt så stor som i det ägda beståndet (22 respektive 9 procent). Samtidigt visar undersökningsresultaten att hyresgästerna i något högre utsträckning än de som bor i det ägda beståndet upplever inlåsningseffekternas negativa konsekvenser. En av anledningarna är de senaste årens historiskt starka prisutveckling inom det ägda beståndet, som i kombination med tuffare lånevillkor gjort trösklarna in till den ägda marknaden större.

Läs rapporten här.

Om undersökningen
1 933 genomförda webbintervjuer bland allmänheten enligt kategorierna boende i villa/radhus (633 st), hyresrätt (610 st) samt bostadsrätt (690 st). Urvalet har dragits ur Novus slumpmässigt telefonrekryterade webbpanel bland boende i villa/radhus, hyresrätter och bostadsrätter. Resultatet har viktats mot SCB:s uppgifter om bostadsform vad gäller kön/ålder och geografi (NUTS2).Fältperiod 24 – 30 maj 2017 inkl. kompletterande intervjuer mellan 3-10 juli 2017.

För mer information, kontakta:
Joakim Lusensky, Analys- och kommunikationschef Mäklarsamfundet
joakim.lusensky@maklarsamfundet.se 0733-80 72 12

Anna Wennerstrand, Presschef Hyresgästföreningen
anna.wennerstrand@hyresgastforeningen.se 076-798 08 74

Skapad 10 juli 2018
Uppdaterad 28 mars 2023