Ramverk för en professionell fastighetsmäklartjänst

Syftet med denna sammanställning är att utgöra ett komplement till Mäklarsamfundets stadgar och precisera vad som ska ingå i en professionell mäklartjänst. Dokumentet är uppdelat efter rubrikerna intag, marknadsföring och visning, budgivning, kontraktsskrivning, tillträde, efter tillträde och tvist.

Tanken är att dokumentet i huvudsak ska följa den kronologiska följden i ett förmedlingsuppdrag. Med mäklaren menas i detta dokument den registrerade fastighetsmäklare som ingått förmedlingsuppdrag och således är ansvarig mäklare för uppdraget. I de delar där detta dokument ställer högre krav än vad som följer av god fastighetsmäklarsed eller fastighetsmäklarlagen eller då det finns praxis eller rekommendationer att beakta, har detta markerats med en * följt av en förklaring.

En fastighetsmäklare är skyldig att utöver fastighetsmäklarlagen och lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism följa all lagstiftning som aktualiseras i samband med en förmedling, så som till exempel lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, marknadsföringslagen och dataskyddsförordningen (GDPR). Detta kommer inte behandlas vidare inom ramen för denna sammanställning.

Ramverk för en professionell fastighetsmäklartjänst

Skapad 22 mars 2022
Uppdaterad 29 juni 2022