Flyt i flödet

– ett effektivitetsdokument

Den branschöverskridande arbetsgruppen ”Ett effektivare bolåneflöde” är sammansatt av företrädare för bolåneinstituten Nordea, SEB, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Danske Bank, SBAB, Skandiabanken, Swedbank samt representanter för Bankföreningen, Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet FMF.

Som ett led i gruppens gemensamma arbete för att verka för att förbättra effektiviteten och flödet vid tillträden i lånefinansierade bostadsaffärer, förmedlade av fastighetsmäklare, har detta dokument tagits fram i samråd mellan ovannämnda bolåneinstitut och mäklarorganisationer. Dokumentet är inte tvingande, utan avsett att tjäna som en vägledning för bankpersonal och mäklare vid genomförande av tillträden för att möjliggöra att samverkan mellan mäklare och bank fungerar så friktionsfritt som möjligt - till gagn för alla inblandade parter, inte minst säljare och köpare.

Vad är mäklarens respektive bankens roll före och efter kontraktsskrivning, inför och efter tillträde.

Dokument i pdf.