Försäkringar för fastighetsmäklare

 • Grundförsäkring - inkluderande ansvarsförsäkring enligt FML
 • Tilläggsförsäkringar till grundförsäkringen och övriga försäkringslösningar
 • Sjukvårdsförsäkring
 • Bättre försäkringsskydd för delägare i mäklarföretag

Nedan information gäller från och med 1 januari 2024.

Mäklarsamfundets grundförsäkring - Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada och Rättsskyddsförsäkring
Sedan 1984 tecknar Mäklarsamfundet en gemensam ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada till förmån för alla anslutna fastighetsmäklare. Försäkringsbeloppet är på 3 miljoner kronor per skadetillfälle. Detta är således ett högre belopp än vad fastighetsmäklarlagen kräver.

Grundförsäkringen täcker i första hand det ansvar som kan träffa mäklaren i enlighet med fastighetsmäklarlagen under den tid försäkringen har varit i kraft. Försäkringen omfattar dock även ansvar vid förmedling av lös egendom som överlåts tillsammans med en förmedlad fastighet, med undantag av konst och antikviteter. Även uppdrag vid s.k. exekutiv underhandsförsäljning liksom godmansförordnande att försälja fast egendom på offentlig auktion enligt samäganderättslagen omfattas.

Försäkringen täcker även uppdrag att utföra fristående värdering förutsatt att uppdraget inte omfattar tekniska utlåtanden utan enbart baseras på en mäklarens uppfattning av fastighetens värde grundat på läge, allmänt skick och aktuella försäljningar i området.

Slutligen gäller försäkringen även:

 • Förmedling av köp och försäljning av lös egendom enligt Konsumentköplagen i samband med köp och försäljning av fastighet. Undantag görs för konst och antikviteter. Försäkringen gäller även för förmedling av köp och försäljning av byggnad som betraktas som lös egendom, med eller utan samband med köp och försäljning av fastighet.
 • Förmedling i samband med exekutiv försäljning och där förmedlingen avser objekt enligt gällande fastighetsmäklarlag. Förvaltning av egendomen omfattas inte.
 • Godmansförordnande vid försäljning enligt lag om samäganderätt.
 • Skadeståndsansvar för ekonomisk och ideell skada enligt Dataskyddsförordningen (Förordning (EU) 2016/679).
 • Klientmedelsskador
 • Fristående värdering av privata och kommersiella fastigheter och övriga objekt som omfattas av fastighetsmäklarlagen utan koppling till förmedlingsuppdrag. Värderingens utförande är gängse i branschen, och försäkringen omfattar inte tekniska utlåtanden utan enbart värdering baserad på en allmän uppskattning av fastighetens värde grundat på läge, allmänt skick och aktuella försäljningar i området.
 • Skrivuppdrag innebärande ett uppdrag att upprätta överlåtelsehandlingar utan att först anvisa säljaren en köpare.
 • Rådgivning som är en naturlig följd av fastighetsmäklarverksamheten.
 • Skatterådgivning i samband med ett förmedlingsuppdrag eller skatterådgivning som har ett samband med den verksamhet som omfattas av fastighetsmäklarlagen. Skatterådgivningen kan bestå av beräkning av skatt vid realisationsvinst vid försäljning av objekt som omfattas av fastighetsmäklarlagen. Skatterådgivningen kan även bestå av beräkning av skatt vid realisationsvinst inför en försäljning i syfte att erhålla ett förmedlingsuppdrag av objekt som omfattas av fastighetsmäklarlagen.
 • Rådgivning och förvaltning av fastighet såsom syssloman i samband med uppdrag att medverka vid exekutiv försäljning av fastigheten.
 • Rådgivning och förmedling av tillval i samband med nyproduktionsentreprenad av lägenheter som omfattas av fastighetsmäklarlagen.
 • Verksamhet i samband med ombildning av hyresrätt/er till bostadsrätt/er samt även verksamhet förenlig med nybildning av bostadsrätt/er.
 • Förmedling av sådan sidotjänst som fastighetsmäklare kan åta sig att förmedla i enlighet med gällande fastighetsmäklarlag.
 • Allmän juridisk rådgivning såsom hyresavtal, arv, gåva och bodelning, generationsväxling, arrendefrågor och rådgivning inom jord- och skogsbruk och som har en naturlig koppling till fastighetsmäklarverksamheten.

Självrisken är 25 000 kr.
 

Rättsskyddsförsäkring
Som komplement till ansvarsförsäkringen tecknar Mäklarsamfundet även en gemensam rättsskyddsförsäkring till förmån för sina medlemmar.

Försäkringen täcker processkostnader som kan uppkomma i samband med mäklarens förmedlingsverksamhet intill ett belopp på 300 000 kr per tvist/fastighetsmäklare. Som ett exempel kan nämnas provisionstvister. En förutsättning är dock att ersättningen inte utgår ur annan försäkring – t ex ansvarsförsäkringen. Försäkringen omfattar biträdeskostnader i s.k. tillsynsärenden, dvs. prövningar i Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd och dess överinstanser.

Självrisken är 20 % av skadebeloppet dock lägst 20 % av prisbasbeloppet.

Försäkringsgivare och premie
Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB och den totala premien för båda försäkringarna för tiden januari - december 2024 är 5.895 kr/mäklare.

Frågor om Ansvars- och Rättskyddsförsäkringen besvaras av Mäklarsamfundet Service, tfn 08-555 00 900, service@maklarsamfundet.se.
 

Tilläggsförsäkringar till grundförsäkringen och övriga försäkringslösningar
På uppdrag av Mäklarsamfundet har försäkringsförmedlaren Willis Towers Watson tagit fram ett antal skräddarsydda försäkringsprodukter. Frågor om dessa försäkringar besvaras av Willis Towers Watson tfn 08-54 63 59 90, maklarservice@willis.com
 

Försäkringsprogram 2024 samt Anmälningsblankett 2024


Tillägg till grundförsäkringen

• Förhöjt försäkringsbelopp grundpaket
• Förmedling rörelse, bolag och entreprenad
• Mäklarassistent

Paketerad kontorsförsäkring
I den paketerade kontorsförsäkringen ingår följande moment;

 • Egendomsförsäkring inklusive specialförsäkring
 • Avbrottsförsäkring
 • Extrakostnadsförsäkring
 • Utökat skydd vid terrorism
 • Bostadsrättstillägg
 • Ansvarsförsäkring
 • Rättsskyddsförsäkring
 • VD- och Styrelseansvarsförsäkring
 • Förmögenhetsbrottsförsäkring
 • Kundolycksfallsförsäkring
 • Olycksfall extra
 • Överfallsförsäkring
 • Krisförsäkring
 • Utställningsförsäkring
 • Tjänstereseförsäkring

Det finns tre tillval att välja att teckna ihop med kontorsförsäkringen:

• Förhöjt försäkringsbelopp rättsskyddsförsäkring
• Självriskreducering
• Ren förmögenhetsskada


Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga finns att teckna som en tilläggsförsäkring.

Grupplivförsäkringar (personrisk)
Frågor om grupplivförsäkringar besvaras av Willis Towers Watson tfn 08-5463 59 20, gruppliv@willis.com.

 

 

Skapad 5 juli 2018
Uppdaterad 19 februari 2024