Sökformulär

Försäkringar för fastighetsmäklare

Mäklarsamfundets grundförsäkring - Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada och Rättsskyddsförsäkring

Sedan 1984 tecknar Mäklarsamfundet en gemensam ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada till förmån för alla anslutna fastighetsmäklare. Försäkringsbeloppet är på 2,5 miljoner kronor per skadetillfälle. Detta är således ett högre belopp än vad fastighetsmäklarlagen kräver.

Grundförsäkringen täcker i första hand det ansvar som kan träffa mäklaren i enlighet med fastighetsmäklarlagen under den tid försäkringen har varit i kraft. Försäkringen omfattar dock även ansvar vid förmedling av lös egendom som överlåts tillsammans med en förmedlad fastighet, med undantag av konst och antikviteter. Även uppdrag vid s.k. exekutiv underhandsförsäljning liksom godmansförordnande att försälja fast egendom på offentlig auktion enligt samäganderättslagen omfattas.

Försäkringen täcker även uppdrag att utföra fristående värdering förutsatt att uppdraget inte omfattar tekniska utlåtanden utan enbart baseras på en mäklarens uppfattning av fastighetens värde grundat på läge, allmänt skick och aktuella försäljningar i området.

Slutligen gäller försäkringen även:

- rådgivning som är en naturlig följd av verksamheten,
- skatterådgivning i samband med en förmedling som omfattas av grundförsäkringen. Skatterådgivningen kan bestå av beräkning av skatt vid realisationsvinst vid försäljning av objekt som omfattas av fastighetsmäklarlagen, 
- skatterådgivning som har ett samband med fastighetsmäklarens verksamhet. Skatterådgivningen kan bestå av beräkning av skatt vid realisationsvinst inför en försäljning i syfte att erhålla ett förmedlingsuppdrag av objekt som omfattas av fastighetsmäklarlagen.

Självrisken är 50% av det prisbasbelopp som gäller vid skadetillfället (2017 är prisbasbeloppet 44 800 kr).

Översikt av grundförsäkringen, s.k. förköpsinformation.
 

Rättsskyddsförsäkring

Som komplement till ansvarsförsäkringen tecknar Mäklarsamfundet även en gemensam rättsskyddsförsäkring till förmån för sina medlemmar.

Försäkringen täcker processkostnader som kan uppkomma i samband med mäklarens förmedlingsverksamhet intill ett belopp på 5 x prisbasbeloppet. Som ett exempel kan nämnas provisionstvister. En förutsättning är dock att ersättningen inte utgår ur annan försäkring – t ex ansvarsförsäkringen. Försäkringen omfattar biträdeskostnader i s.k. tillsynsärenden, dvs. prövningar i Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd och dess överinstanser.

Självrisken är 20 % av kostnaden, dock lägst 20 % av det prisbasbelopp som gäller vid skadetillfället (2017 är prisbasbeloppet 44 800 kr).
 

Försäkringsgivare och premie

Försäkringsgivare är Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (LF) och den totala premien för båda försäkringarna är för tiden januari - december 2017 är 3.654 kr.

Frågor om Ansvars- och Rättskyddsförsäkringen besvaras av Mäklarsamfundet Service, tfn 08-555 00 900  service@maklarsamfundet.seTilläggsförsäkringar till grundförsäkringen och övriga försäkringslösningar

På uppdrag av Mäklarsamfundet har försäkringsförmedlaren Willis Towers Watson tagit fram ett antal skräddarsydda försäkringsprodukter. Frågor om dessa försäkringar besvaras av Willis tfn 08-54 63 59 90, maklarservice@willis.com 
 

Försäkringsprogram samt Anmälningsblankett

Tillägg till grundförsäkringen

• Förhöjt försäkringsbelopp inklusive fristående värdering
• Förmedling och värdering av rörelsebolag och entreprenad
• Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt och nybildning av bostadsrätt
• Sysslomannauppdrag
• Mäklarassistent
• Stand-by
• Förmedling av sidotjänst
• Allmän juridisk rådgivning

Paketerad kontorsförsäkring
I den paketerade kontorsförsäkringen ingår följande moment; egendomsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, ansvarsförsäkring,  avbrottsförsäkring, extrakostnadsförsäkring, kundolycksfallsförsäkring, olycksfallsförsäkring extra, krisförsäkring, utställningsförsäkring, förmögenhetsbrottsförsäkring, tjänstereseförsäkring och VD- och styrelseansvarsförsäkring.


Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga finns att teckna som en tilläggsförsäkring.

Grupplivförsäkringar (personrisk)
Frågor om grupplivförsäkringar besvaras av Willis tfn 08-5463 59 20,
gruppliv@willis.com

Sjukvårdsförsäkring

Max Matthiessen Lifeline Access ger dig och dina anställda tillgång till privat specialistvård när ni behöver den. Försäkringen hjälper dig som arbetsgivare att minska risken för att dina medarbetare är borta från jobbet längre än nödvändig.

Vid frågor kontakta Max Matthiessen Grupp Liv, tel 08-613 28 55, grupp@maxm.se


Bättre försäkringsskydd för delägare i mäklarföretag

• Sjukförsäkring som försäkrar hela eller delar av utdelningen. Försäkringsbelopp från 10 000 till 30 000 kronor per månad (netto).
• Sjukförsäkring som ersätter 90 procent av inkomst av tjänst efter tre månaders sjukskrivning.
• Livförsäkring till efterlevande med upp till 50 prisbasbelopp i försäkringsbelopp .
• Olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt med upp till 50 prisbasbelopp i försäkringsbelopp.
• Pensionssparande med premiebefrielseförsäkring efter tre månaders sjukskrivning.
• Samtliga försäkringar tecknas utan hälsoprövning i kombination med pensionssparande på 1 000 kronor per månad hos Movestic.
• 30-40 procent lägre premie och fördelaktiga villkor.

Informationsbroschyr

Om du vill ha en genomgång kan du kontakta Magnus Björck på Max Matthiessen, 08-613 04 87 eller magnus.bjorck@maxm.se.