Dolda Felförsäkring fr.o.m. 1/7 2022

Försäkringsförmedlaren WTW erbjuder, tillsammans med försäkringsbolaget Gjensidige, en försäkring till dina kunder som är säljare av en fastighet. Det är du som fastighetsmäklare som, på uppdrag av din säljare, skickar in intresseanmälan om försäkring till WTW.

Försäkringen gäller för det ansvar som säljaren har för dolda fel i bostadsbyggnad. Skulle köparen upptäcka fel eller skador i bostadsbyggnaden efter övertagandet och felet skulle bedömas vara säljarens ansvar, kan försäkringen täcka krav som omfattas enligt försäkringsvillkoren.

Försäkringen gäller för ett en- eller tvåfamiljsbostadshus dvs. villor, fritidshus samt bostadsbyggnad på jordbruksfastighet (taxeringskoder mellan 100-299). Försäkringen kan även omfatta vissa bibyggnader till bostadsfastigheten under gällande förutsättningar för respektive försäkring.

Försäkringen får ingås av fysiska personer och dödsbon. Juridiska personer kan ingå försäkringsavtal efter godkännande av WTW samt under förutsättning att deras verksamhet inte omfattar endera köp och försäljning av fast egendom, byggnation eller entreprenadverksamhet. Juridiska personer där verksamheten består av förvaltning av fast egendom kan teckna försäkring, dock inte när det gäller juridisk person som har fastighetsförvaltning som huvudverksamhet. Registeringsbevis ska skickas till WTW för godkännande.

Försäkringsperioden är från den dag då köpekontraktet undertecknats till och med 10 år från dagen för tillträde till fastigheten. Försäkringen kan inte förnyas.

För att kunna teckna UPPDAGA, UPPDAGA MER och UPPDAGA MEST krävs att:

  • Fastigheten är förmedlad av registrerad fastighetsmäklare eller att registrerad fastighetsmäklare fått skrivuppdrag att upprätta köpehandlingar avseende fastigheten.
  • Försäkringen tecknas senast på dagen för tillträde på fastigheten
  • Försäkring som kräver besiktning av byggnad och/eller konstruktion har utförts av besiktningsman godkänd av försäkringsbolaget.


Broschyr

  Försäkringsbelopp Premie
UPPDAGA 750 000 kr 8 200 kr
UPPDAGA MER 1 000 000 kr 9 500 kr
UPPDAGA MEST 2 000 000 kr 14 200 kr

 

 

 

 

Försäkringspremien är en engångspremie för hela försäkringsperioden.


UPPDAGA BORÄTT
Nu finns även en försäkring för fel i bostadsrätt.

Försäkringen för fel i bostadsrätt täcker köparens rätt att få prisavdrag eller ersättning för avhjälpande av felet och skadestånd. Säljaren har ansvar för ett dolt fel i två år och försäkringen upphör den dag som infaller två år från dagen för köparens tillträde till bostadsrättslägenheten.

För att kunna teckna UPPDAGA BORÄTT krävs att:

• Bostadsrätten är förmedlad av registrerad fastighetsmäklare eller att registrerad fastighetsmäklare fått skrivuppdrag att upprätta köpehandlingar avseende bostadsrätten.
• Försäkringen tecknas senast på dagen för tillträde till bostadsrätten.
 

  Försäkringsbelopp Premie
UPPDAGA Borätt 500 000 kr 4 000 kr

 

 

Broschyr


Marknadsföring
På grund av lagen om försäkringsförmedlare är det inte tillåtet för fastighetsmäklare att själv aktivt marknadsföra försäkringen, detta är förbehållet WTW. Fastighetsmäklaren får dock till säljaren lämna allmän information om försäkringen, broschyr, som finns att hämta i länken ovan.

Kontakt
Önskar du få broschyr skickat till dig eller har du frågor om försäkringen och dess villkor eller frågor kring administrationen vänligen kontakta:
WTW, telefon 08-5463 5990, saljservice@willis.com

Skapad 5 juli 2018
Uppdaterad 21 mars 2023