Sökformulär

Typhus pressar byggpriserna

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2015-05-28

Foto: SABO

En färsk rapport från Konkurrensverket visar att om fler allmännyttiga bostadsföretag upphandlade nyckelfärdiga typhus, som till exempel SABOs så kallade Kombohus, skulle anbudskonkurrensen kunna förbättras och byggkostnaderna sänkas.

En satsning på typhus skulle även kunna öppna upp möjligheter för fler utländska byggföretag att komma in på den svenska marknaden, skriver Konkurrensverket i ett pressmeddelande.

– Med en ökad samordning mellan olika allmännyttiga bostadsföretag, och med upphandling av fler nyckelfärdiga typhus kan konkurrensen stärkas och byggkostnaderna sänkas. Förbättrad anbudskonkurrens och sänkta byggkostnader är centralt för att det kommunala byggandet ska kunna ökas, säger Konkurrensverkets ställföreträdande generaldirektör Kristina Geiger i en kommentar.

I Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät uppger 183 kommuner att det råder bostadsbrist på den lokala bostadsmarknaden i förhållande till efterfrågan. De allmännyttiga bostadsföretagen, som ägs av kommunerna, står för cirka 20 procent av antalet nybyggda lägenheter i flerfamiljshus, vilket gör dem till centrala spelare på bostadsmarknaden.

Konkurrensverket skriver i rapporten att brist på byggbar mark, plan- och byggprocessen och byggpriser är de tre största hindren för att de allmännyttiga företagen ska öka sitt bostadsbyggande. Kommunerna har som markägare och genom planmonopolet en viktig roll för att de kommunala allmännyttiga bostadsföretagen ska kunna öka bostadsbyggandet.

Genom SABO:s ramavtalsupphandlingar av Kombohus går det att pressa ner byggpriserna för nyproduktion väsentligt, enligt rapporten.

– Bilden som kommer fram i rapporten stämmer bra överens med hur vi på Sabo uppfattar verkligheten. Det är glädjande att de ser att vårt arbete gör skillnad, att de ser att satsningen på Kombohus kan vara ett verktyg för att pressa priserna, säger Jonas Högset, ansvarig för nyproduktion på SABO, i en artikel i tidningen Byggindustrin.

I rapporten konstateras att det är tre svenska byggföretag som dominerar bostadsbyggandet i landet. Många upphandlare pekar på att det är svårt att få in anbud från små och medelstora företag.

Länkar
Pressmeddelande från Konkurrensverket, 2015-05-07.
Rapporten ”Allmännyttans upphandling av bostadsbyggande”, Konkurrensverket, maj 2015. 
Artikel från Byggindustrin, 2015-05-08. 

Caroline Berg
Redaktör