Sökformulär

Opinion

Målet med Mäklarsamfundets arbete inom opinion och påverkan är att påverka den politik, den lagstiftning och de delar av samhällsdebatten som påverkar fastighetsmäklarnas och bostadskonsumenternas vardag. Påverkansarbetet gör medlemsnytta och skapar förändring.

Bostaden är central i de allra flesta människors liv, och många politikområden och regelverk skär igenom bostadsmarknaden. I och med att fastighetsmäklare är en yrkesgrupp som kan så mycket om bostadsmarknaden och att de affärer som görs påverkar så många, har vi en unik utgångspunkt i vårt påverkansarbete. Påverkansarbetet utgår från det som påverkar oss mest som bransch: politik, ekonomi och teknik.

Våra strategiska frågor från vilka påverkansarbetet utgår är:

1. Ökat byggande
Enkel logik – ju fler bostäder som finns på marknaden, ju fler människor kan flytta dit de vill och förändra sin boendesituation. Det skapar fler affärer för fastighetsmäklare, och löser den bostadsbrist som råder där människor vill bo. I dagsläget är efterfrågan betydligt högre än tillgången på bostadsmarknaden och det skapar en expansiv prisutveckling som i sin tur leder till hög skuldkvot hos de svenska hushållen. Bostadsbristen har seglat upp som ett av de största samhällsproblemen. Mäklarsamfundet verkar för förenklingar i de regelverk som är kopplade till nybyggnation, hejar på innovativa och kostnadseffektiva bygglösningar samt efterlyser politisk handlingskraft i bostadsbyggarfrågan.

2. Ökad rörlighet
Utöver att det byggs för lite, och har byggts för lite under lång tid, är trögrörligheten i det befintliga bostadsbeståndet ett mycket stort bekymmer på bostadsmarknaden. Om trösklarna för att förändra sitt boende i takt med livets skeenden sänks skapas fler affärer för fastighetsmäklare och fler människor kan anpassa sitt boende efter sin livssituation istället för tvärt om. Bristen på rörlighet stoppar tillväxt och försvårar integration. Mäklarsamfundet verkar för lägre och/eller differentierad flyttskatt, bosparreformer för unga, och förenklingar i andrahandsuthyrningsreglerna. Övergripande, långsiktiga förändringar är att föredra framför drastiska kortsiktiga tankar.

3. Ökad konsumenttrygghet
Att fastighetsmäklarnas arbete har tydligt konsumentfokus är naturligt då fastighetsmäklarlagen är en konsumentskyddande lag. Att sätta konsumenten i första rummet är helt avgörande för trygga bostadsaffärer. Trygga bostadskonsumenter är dessutom i regel nöjda bostadskonsumenter. Nöjda bostadskonsumenter bygger i sin tur förtroende för branschen, och förtroende för branschen skapar fler och mer långsiktiga relationer som i sin tur leder till fler och bättre affärer för fastighetsmäklare. Mäklarsamfundet verkar för transparens i bostadsaffärens alla steg, ökad informationsgivning mellan mäklare och konsument samt tydliga och långsiktiga regler när det kommer till bostadsfinansiering.

4. Ökat fokus på- och förståelse för expertrollen
Fastighetsmäklare är den yrkesgrupp som kan mest om bostadsmarknaden. Mäklaren är en oberoende expert och mellanman som säkerställer att den största privatekonomiska affären många människor gör i sitt liv sker på ett tryggt och rättssäkert vis för såväl köpare som säljare. I dagsläget finns en hög betalningsvilja för mäklartjänsten, men den ska inte tas för given. Genom att hela tiden arbeta för att hålla en hög nivå, både gällande kunskapsnivå och servicenivå, och bevaka så att oseriösa aktörer sanktioneras säkerställer vi att vår expertroll kvarstår. Mäklarsamfundet verkar för att tydliggöra fastighetsmäklarrollen och vad som är (och inte är) fastighetsmäklarens ansvar både när det kommer till bostadsmarknaden i stort men framförallt i bostadsaffären.

Ansvariga för Mäklarsamfundets opinions och påverkansarbete:

Ingrid Eiken, VD
ingrid.eiken@maklarsamfundet.se
070-669 34 34

Josefine Uppling, analys- och kommunikationschef
josefine.uppling@maklarsamfundet.se
070-050 80 76


Mäklarsamfundets analys- och kommunikationschef Josefine Uppling och vd Ingrid Eiken.