Sökformulär

Hitta direkt

Sökformulär

Frågor och svar

Ansvarsnämndens beslut
Beslut från Mäklarsamfundets Ansvarsnämnds möte - 4 skiljenämndsärenden - den 1 juni 2015 är nu publicerade.
Det är skillnad på tak och tak
Vid köp av en fastighet var köpare och säljare överens om att husets tak var dåligt och behövdes läggas om.
Attefallhus och tillbyggnader
Regeringen har i lagt fram ett förslag till ändringar i plan- och bygglagen som föreslås träda i kraft den 2 juli 2014.
Lägenhetsnummer
SIS har tagit fram en informationsguide om lägenhetsnummer i samarbete med bland annat Mäklarsamfundet.

Beslut från Konkurrensverket
I dag kom besked från Konkurrensverket att de beslutat genomföra en särskild undersökning gällande Swedbank Franchise förvärv av Svensk Fastighetsförmedling.
Årsmötesprotokoll, stadgar m.m.
Nu är årsmötesprotokollet från 21 november 2013 justerat och därmed publicerat. Återfinns under Medlemmar/Protokoll. Uppdaterade stadgar och målsättningar finns publicerade under Bibliotek ovan.
Ny lag gällande inaktuella servitut och nyttjanderätter träder i kraft 1 juli
En inskrivning om nyttjanderätt, servitut eller avkomsträtt som beviljats före den 1 juli 1968 kommer att rensas ur fastighetsregistret om inte en anmälan om förnyelse görs.
Bygglov avslås
Tillbyggt vindsutrymme var en våning – ansökan om bygglov avslås i Mark- och Miljööverdomstolen, Svea Hovrätt.

Energideklaration
Lagrådsremiss – Regeringen föreslår ändringar i lagen om energideklaration för byggnader
Vem är ansvarig för uppgifterna i objektsbeskrivningen?

Det är säljaren som i första hand anses vara ansvarig för innehållet i objektbeskrivningen. Uppgifter som är felaktiga svarar i normala fall alltså säljaren för.

Sidor