Sökformulär

FMI – Året som gått

<< Tillbaka till Bransch


2015-03-05

”Fastighetsmäklarinspektionen har kommit en bit på väg i vår resa mot en långsiktigt effektiv verksamhet”. Så summerar FMIs myndighetschef Eva Westberg verksamhetsåret 2014 i FMIs Årsredovisning, som publicerades den 23 februari. Nedan har vi plockat ut några intressanta siffror och fakta från årsredovisningen.

  • I slutet av 2014 var det totala antalet registrerade fastighetsmäklare hos FMI 6 792 stycken. Det är en ökning med 103 personer eller 1,5 procent jämfört med året innan. Antalet kvinnor har ökat de senaste åren medan antalet män har minskat. 2014 var 3 056 av fastighetsmäklarna kvinnor och 3 736 var män. Alltså är den totala andelen kvinnliga registrerade fastighetsmäklare uppe i 45 procent.

  • Antalet inkomna ärenden med begäran om avregistrering sjönk under 2014 jämfört med 2013 och 2012. Totalt blev 330 fastighetsmäklare avregistrerade på egen begäran under 2014.

  • Under 2014 påbörjade FMI totalt 360 tillsynsärenden. Vid årets utgång fanns det kvar 154 stycken, vilket är 30 fler jämfört med utgången av 2013. Av 2014 års tillsynsärenden var det 62 mäklare som meddelats varning. Det är en ökning med 17 varnade mäklare jämfört med 2013. Totalt har 20 mäklare meddelats erinran under 2014.

  • 303 anmälningar inkom under 2014, vilket är på samma nivå som 2010 och 2011. Under 2013 sjönk antalet anmälningar, men FMI förklarar att det var en tillfällig nedgång. FMIs sammanställning över vilka problem konsumenter anmäler i samband med fastighetsmäklartjänster visar att fastighetsmäklarens hantering av budgivningen är den vanligaste orsaken till anmälan. 73 anmälningar och 65 telefonsamtal/e-post kom in till FMI angående detta. Det är en markant ökning jämfört med tidigare år.

  • I årets tematiska tillsynsprojekt har FMI granskat objektsbeskrivningar som fastighetsmäklare har upprättat i förmedlingsuppdrag. De objektsbeskrivningarna som de granskade mäklarna upprättat har i stor utsträckning uppfyllt fastighetsmäklarlagens krav. De brister som FMI har uppmärksammat i de granskade objektsbeskrivningarna har omfattat bland annat uppgifter om upplåten mark, andelstal och pantsättning avseende bostadsrätter samt uppgifter om gemensamhetsanläggningar och driftskostnader avseende fastigheter.

  • 83 fastighetsmäklare fick beslut om disciplinpåföljd. Den vanligaste grunden för disciplinpåföljder mot fastighetsmäklare var bristfälliga åtgärder eller dokumentation om kundkännedom enligt penningtvättslagstiftningen. Därefter kommer brister i objektsbeskrivningen och brister avseende dokumentationen över förmedlingsuppdraget i en så kallad journal. Under nästa verksamhetsår kommer inspektionen att ha ett särskilt fokus på mäklarnas åtgärder enligt penningtvättslagstiftningen.

Vill du läsa mer om vad som hände på Fastighetsmäklarinspektionen under 2014 så hittar du deras årsredovisning här: http://fmi.se/default.aspx?id=11278

Caroline Berg
Redaktör
caroline.berg@maklarsamfundet.se