Sökformulär

Ny tvistlösningsnämnd

Fastighetsmäklarbranschen: Vi förändrar till konsumenternas fördel

Bostadsbristen i Sverige hindrar människor från att flytta till arbete och utbildning och skapar i högre utsträckning än tidigare osäkerhet hos konsumenterna på bostadsmarknaden. Detta ställer högre krav än någonsin på oss som är verksamma på bostadsmarknaden. Vi som företräder fastighetsmäklarbranschen tar detta på stort allvar, och föreslår därför förändringar som är till konsumenternas fördel.

Litet utbud och hög efterfrågan leder ofta till budgivningar och snabba bostadsaffärer, trots detta slutar de allra flesta bostadsaffärer med att både säljare och köpare är nöjda. Mycket sällan, relativt den mängd fastighetsaffärer som görs, händer det att konsumenten vill pröva något de uppfattar som orätt, och det uppstår en tvist mellan konsument och fastighetsmäklare.

Fastighetsmäklarbranschens två organisationer, Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet, FMF, har utifrån denna bakgrund i dagarna undertecknat ett gemensamt remissvar för att skapa ett förbättrat tvisteförfarande för branschen i allmänhet och för konsumenterna i synnerhet. Detta är ett unikt ställningstagande gjort utifrån övertygelsen att vi alla måste dra vårt strå till stacken för att hjälpa konsumenterna.

Nya EU-direktiv slår fast att konsumenterna ska ha rätt att pröva sina krav utanför domstol. I Konsumenttvistutredningens betänkande "Förbättrad tvistlösning på Konsumentområdet" som kom i slutet av juni i år är huvudspåret att Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), som idag prövar de flesta tvister av denna typ, även ska göra så fortsättningsvis. I dessa tvister inräknas konsumenttvister gentemot fastighetsmäklare.

I utredningen framhålls dock att det finns utrymme för specifika, branschdrivna nämnder, förutsatt att en sådan nämnd uppfyller de kvalitetskrav som EU-direktivet ställer upp, och att regeringen efter särskild prövning beslutar att överlämna prövningen till nämnden.

Det sistnämnda har vi nu tagit fasta på. I vårt gemensamma remissvar pekar vi på den redan existerande Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN). FRN är en etablerad och väl fungerande branschnämnd, som med viss anpassning skulle kunna godkännas som ett specialiserat alternativt tvistlösningsorgan till den mer generella ARN.

En branschgemensam samling kring FRN skulle innebära att nära nog alla landets fastighetsmäklare skulle omfattas av FRNs kompetens, och att det i förlängningen skulle leda till ett förbättrat tvistlösningsförfarande till nytta för både branschen och konsumenterna.

Lagen om alternativ tvistlösning i konsumenttvister är avsedd att träda i kraft den 1 juli 2015, först därefter är det möjligt att ansöka om regeringens godkännande som alternativ tvistlösningsnämnd. Men arbetet med att anpassa verksamheten i dagens FRN börjar nu, och det beräknas vara klart i början av 2016.

I tider när situationen på bostadsmarknaden skapar oro och osäkerhet i konsumentledet är det vårt ansvar som bransch att hjälpa konsumenterna med tydlighet och kompetens i alla steg när en bostad ska köpas eller säljas, även när det uppstår tvist.

Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarsamfundet FMF har nu enats om en gemensam målbild att arbeta mot.

Läs även pressmeddelandet här.