Sökformulär

Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd

Nämnden har att yttra sig i fråga om god fastighetsmäklarsed och uttalar sig i principfrågan: Är fastighetsmäklarens agerande godtagbart eller inte?

Medlem är enligt Mäklarsamfundets stadgar skyldig att efterfölja Ansvarsnämndens beslut. Ansvarsnämnden utgör inte längre skiljenämnd i provisionstvister. Dessa ärenden prövas av FRN.

Ansvarsnämndens reglemente

Ansvarsnämndens beslut 1997 och framåt (till och med beslut från möte 2017-01-17).

Ansvarsnämnd

Fastighetsmäklare måste enligt gällande lagstiftning vara registrerade hos tillsynsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, som har hand om, förutom registrering, tillsyn och annat som rör fastighetsmäklare. Den fastighetsmäklare som inte sköter sig kan berövas sin registrering och därmed i realiteten få näringsförbud.

Vilka krav ställs då på fastighetsmäklaren i dennes yrkesutövning? I lagtexten preciseras endast vissa punkter. Därutöver utgörs lagen till större del av allmänna formuleringar. Där står bland annat att fastighetsmäklaren skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och med iakttagande av god fastighetsmäklarsed och att fastighetsmäklaren skall ge köpare och säljare de råd och upplysningar de kan behöva. Vid lagstiftningens utformande ansågs att den närmare utvecklingen av kraven fick överlämnas till domstolarna, Konsumentverket och branschen. Det är här Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd kommer in. Den är ett av Mäklarsamfundets bidrag till att påverka utvecklingen i branschen i positiv riktning. Nämnden har att yttra sig i fråga om god fastighetsmäklarsed. Oftast gäller det frågan om viss fastighetsmäklare uppfyllt de krav som bör gälla enligt fastighetsmäklarlagen. Nämnden har emellertid också att pröva om fastighetsmäklaren uppfyllt de krav som därutöver gäller enligt de av Mäklarsamfundet uppställda etiska reglerna.

Ansvarsnämnden uttalar sig i principfrågan: Är fastighetsmäklarens agerande godtagbart eller inte? När nämnden finner att fastighetsmäklaren misskött sig, kan den överlämna frågan om påföljd till Mäklarsamfundets Disciplinnämnd och till Fastighetsmäklarinspektionen.

Ansvarsnämnden sammanträder 2 gånger per år. En bedömning görs därför inledningsvis om omständigheterna i en inkommen anmälan bedöms vara sådana att en prövning leder till utveckling av begreppet god fastighetsmäklarsed. Ansvarsnämnden tar inte ställning till irrelevant information som inte rör fastighetsmäklarens förmedlingsarbete, tar inte ställning till eventuella disciplinära påföljder och bedömer inte heller frågor med krav på ersättning, skadestånd eller i annan ekonomisk tvist mellan konsument och fastighetsmäklare.

Ärenden som är, eller med hänvisning till uppgifter i inkommen anmälan kan förväntas bli, föremål för prövning hos den statliga tillsynsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, upptas till prövning i Ansvarsnämnden endast om särskilda skäl till det bedöms föreligga. Samma förfarande gäller då konsument anmält till företagsledning e dyl.

Ansvarsnämnden väljs på Mäklarsamfundets ordinarie årsmöte jämna år. Fn består nämnden av nedanstående ledamöter.

Ingemar Persson, justitieråd, ordförande
Jan Ulmander, rådman, Uppsala tingsrätt
Anders Forssberg, advokat
Nina Lindroos-Hedlund, ledamot Mäklarsamfundet
Anders Westerlind, ledamot Mäklarsamfundet

Ersättare är:
Sheila Toresson Florell, chefsjurist Vasakronan
Per Stenmark, ledamot Mäklarsamfundet

 

Sekretariat
Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd
Box 1487, 171 28 Solna
tfn 08-555 00 900 vx, fax 08-555 00 999
mona.ehrengart@maklarsamfundet.se