Sökformulär

Fastighetsbildning och arrende

En av grundkurserna för specialister inom området Jord- och Skogsbruksmäklare.

Kursledare: Marianne Eriksson, lantmätare och Lars-Göran Svensson, L-G Lantbruksjuridik

Kursen behandlar fastighetsbildning främst med hänsyn till jord- och skogsbruksfastigheter såsom avstyckning, fastighetsreglering, samfälligheter, servitut. Därutöver frågor beträffande arrende, jakträtter och övriga nyttjanderätter t ex regler för upplåtelsetid, besittningsskydd, uppsägning, överlåtelserätt mm för de olika nyttjanderättsformerna.

Avsnittet om fastighetsbildning behandlar de allmänna lämplighetsvillkoren vid fastighetsbildning. I där med även de olika fastighetsbildningsåtgärderna avstyckning, klyvning, sammanläggning och fastighetsreglering.

I vilka situationer kan de olika åtgärderna användas och vad är det egentligen som sker? Dessutom belyses vad som händer med olika former av rättigheter såsom nyttjanderätter och arrenden vid de olika fastighetsbildningsåtgärderna. Även samfälligheter behandlas och på vilket sätt dessa kan bildas, ändras och upphävas.

Även bildande av gemensamhetsanläggningar tas upp. Här läggs tyngdpunkten på frågor som berör vägar t ex skyldighet att svara för kostnader och hur anläggningen ska skötas. Även förvaltningen såsom delägarförvaltning och föreningsförvaltning behandlas.

"Fastighetsbildning och arrende",  "Värdering och förmedling av gårdar" och "Skoglig grundkurs" är de kurser som ingår i grundutbildningen. Efter genomförda utbildningar erhåller du ett diplom samt blir sökbar som fastighetsmäklare med specialistkompetens inom jord- och skogsfastigheter.

Målgrupp: Du som har liten eller ingen erfarenhet av förmedling av jord- och skogskogsfastigheter.
Plats: Stockholm

Pris medlemmar: 5 200 kr + moms
Pris övriga: 6 300 kr + moms
I kurspriset ingår förtäring och kursdokumentation. Eventuell logi till kommer.

För anmälan och detaljerad kursbeskrivning, klicka här.

Datum: 
onsdag, november 14, 2018 - 09:30 till torsdag, november 15, 2018 - 17:00