Sökformulär

Det önskar vi oss under 2016

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2015-12-10

Bostadsmarknaden påverkar oss alla och under året har det rapporterats flitigt om bl a räntor, amorteringskrav, bostadsbrist och stigande priser. Vi har bett några för branschen viktiga personer att svara på  vad de önskar sig av bostadsåret 2016?

Ola Månsson, VD Sveriges Byggindustrier
– Jag önskar att vi har kommit till konstruktiva samtal med regeringen där man hittar blocköverskridande och långsiktiga åtgärder på bostadsmarknaden och tydliga spelregler för konsumenter. Ett 2016 där man inte inför detaljlösningar såsom skuldkvotstak och amorteringskrav. Det slår främst mot unga som ska in på bostadsmarknaden. Utan det är genom att bygga fler bostäder som vi får ner belåningen. Vi kommer att fortsätta jobba kontinuerligt med våra medlemmar för att påverka politikerna och kommunerna så vi kan klara målet på 250 000 nya bostäder fram till 2020. Vi tar fram fakta och hoppas att de lyssnar på oss som bygger alla bostäder.

Anna Granath Hansson, forskare KTH
– Det vore bra om regeringen avslutar de reformer av stadsplaneringen som påbörjats. Kommunerna måste få fram bostäder snabbt med tanke på flyktingkrisen och nu ställs saker på sin spets. Det behövs en plan för bostadspolitiken där man inte bara tittar på enskilda sakfrågor utan bostadsmarknaden som helhet. Jag skulle vilja se en bredare politisk överenskommelse där politikerna kommer med en lista över åtgärder som de vill genomföra inom snar framtid. Där man tittar bland annat på planering, markfrågor, skattesystemet, hyresmarknaden, finansiering och infrastrukturen. Det vore också bra om man kunde förbättra förutsättningarna för industriellt byggande av bostäder under kommande år, alltså permanenta bostäder som byggs med hjälp av industriellt teknik, så det går fortare och blir billigare. Då når man ut till en bredare målgrupp i samhället.

Ingrid Eiken, VD Mäklarsamfundet
– Jag önskar att bostadspolitiken blir tydligare. Under 2015 har debatten handlat om priser och prisökningar, och delvis hur efterfrågan på banklån ska minska för vanliga människor. Självklart är det viktigt med finansiell stabilitet, men var är förslagen om hur vi ökar byggandet och ökar rörligheten i det befintliga bostadsbeståndet? Det är ju svart på vitt vad som är orsaken till rusande bostadspriser – det är bristen på bostäder. Tydlighet från våra politiker skulle öka tryggheten hos bostadskonsumenterna, och i förlängningen skapa bättre förutsättningar för fastighetsmäklarna.

Eva Westberg, myndighetschef Fastighetsmäklarinspektionen
– Fastighetsmäklarinspektionen har under 2015 fått in över 100 anmälningar från konsumenter som gäller priset i marknadsföringen, s.k. lockpriser. Med anledning av detta har vi beslutat att inleda en tematisk granskning av vilka bedömningar av marknadsvärdet som ligger till grund för det utbjudna priset vid marknadsföringen av förmedlingsobjekt. Många mäklarföretag har gått ifrån begreppet accepterat pris, så det ska bli spännande att se vad denna kommande tematiska tillsyn visar. Vi hoppas kunna bidra till att minska missuppfattningar hos allmänheten om vad som gäller. För konsumenternas bästa fortsätter vi att verka för att mäklare gör marknadsmässiga bedömningar av priset, vilket är en viktig förtroendefråga för hela branschen.

En annan stor aktivitet är den utvärdering som den internationella organisationen FATF (Financial Action Task Force) kommer att göra av hur väl Sverige följer deras standarder för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Just nu är vi i slutskedet av vår tematiska granskning av hur fastighetsmäklare tillämpar penningtvättslagstiftningen. Slutsatserna av denna granskning är viktiga som ett underlag till FATF:s besök. Fastighetsmäklare är en av flera grupper verksamhetsutövare som ska vidta åtgärder för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är viktigt att hela Sverige kommer väl ut i den utvärdering som FATF gör.

Överlag fortsätter vi att verka för att mäklare följer lagar och god fastighetsmäklarsed även under 2016.

Ulf Holm, statssekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
– Att byggnation av nya bostäder ökar än mer. För att göra detta föreslår regeringen betydande satsningar som syftar till att öka utbudet av bostäder. För att öka investeringarna i bostadssektorn föreslås 5,5 miljarder kronor avsättas för 2016 och 6,1 miljarder kronor per år fr.o.m. 2017. Satsningen omfattar ett flertal åtgärder, såsom investeringsstöd till fastighetsägare som bygger hyresrätter med rimliga hyror, medel för att ge kommunerna incitament att bidra till ökat bostadsbyggande och för sanering av förorenade markområden så att bostadsbyggande kan bli möjligt.

Hur kommer amorteringskravet att påverka bostadsmarknaden och dess konsumenter under 2016?
– De högre boendeutgifter ett amorteringskrav medför gör det mindre attraktivt för hushållen att skuldsätta sig högt, eftersom det innebär att utrymmet för konsumtion eller annat sparande minskar. Detta kan dämpa efterfrågan på bostäder och bolån, vilket innebär att bostadsprisutvecklingen dämpas och därmed även behovet att låna för att köpa en given bostad. Syftet med amorteringskravet är att minska hushållens sårbarhet för makroekonomiska störningar, såsom t.ex. ett kraftigt förhöjt ränteläge. Ökade amorteringar kan för vissa hushåll på kort sikt innebära en viss ökning av utgifterna. På längre sikt innebär ökade amorteringar att hushållens skulder och ränteutgifter minskar.

Caroline Berg
caroline.berg@maklarsamfundet.se
Redaktör