Sökformulär

Amorteringskrav – när är det dags?

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2015-08-20

Tidigare i veckan gick Riksgälden, Riksbanken och Finansinspektionen (FI) ut i en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter med budskapet ”Tydligt amorteringskrav bör införas snarast möjligt”.

Huvudargumenten i debattartikeln var att hushållens skulder ökat betydligt mer än inkomsterna i kombination med att lågt byggande, fallande räntor och slopade skatter har drivit upp såväl bostadspriser som belåning. De tre artikelförfattarna är oroliga för att utvecklingen ska leda till en reell kris, och förespråkar därför amorteringskrav omgående. Läs hela artikeln här!

Riksgälden, Riksbanken och FI hänvisar till en analys som de gemensamt tog fram tidigare i somras i syfte att klargöra vilka drivkrafterna bakom ökningen av såväl bostadspriserna som skuldsättningen är. De menar att grundproblemet (som f ö Mäklarsamfundet ständigt påpekat) är att utbud inte möter efterfrågan, och att detta driver upp priserna och därmed ökar skuldsättningen hos hushållen.

De fem bidragande faktorer de lyfter fram som orsak till detta är:
1. Lågt bostadsbyggande
Sedan 1990-talet har det byggts för lite samtidigt som det befintliga bostadsbeståndet nyttjats ineffektivt.

2. Skattesystemets utformning
Såväl efterfrågan på bostäder som bolån påverkas av skatter – främst dess påverkan på vad det faktiskt kostar att bo per månad. Den slopade fastighets- och förmögenhetsskatten har gjort boende billigare relativt – men också bidragit till högre priser och högre belåning

3. Kreditvillkor för hushåll
Under 2000-talets inledning lättades hushållens lånevillkor – topplånen minskade liksom amorteringsviljan. Utvecklingen har dock börjat vända med hjälp av bolånetaket och höjda kapitalkrav på bankerna.

4. Fallande räntor och stigande inkomster
Det faktum att räntan har fallit de senaste decennierna samtidigt som sysselsättningen och inkomsterna har ökat har skapat efterfrågan på ägt boende. Det låga ränteläget kan bl.a. förklaras med den låga inflation som kommit i efterdyningarna av den globala finanskrisen.

5. Ökat bostadsägande på grund av demografiska faktorer
Urbaniseringen har gjort att fler flyttar till större städer och därför behöver låna till sin bostad samtidigt som fler ensamhushåll har skapat ökad efterfrågan på bostäder.

Artikelförfattarna avslutar med att påminna om att finanskriser ofta föregåtts av snabbt växande skulder och stigande fastighetspriser. De skriver dock att det går att ha olika åsikter om hur allvarlig risken med de höga skulderna hos hushållen är, men att något måste göras – amorteringskrav måste införas.

Vad tycker Mäklarsamfundet?
Mäklarsamfundet har länge hållit med om att en sund amorteringskultur är något positivt. Det skyddar bostadskonsumenterna från onödigt risktagande, och det hindrar s.k. ”bubblor” i marknaden. I sak håller vi alltså med artikelförfattarna, men med ett undantag och det är formuleringen ”snarast möjligt”. Vi vet att bostadskonsumenterna är väldigt känsliga för snabba förändringar, och vi fortsätter därför att argumentera för långsiktiga och långsamma förändringar av villkoren på marknaden. Det mår såväl fastighetsmäklare som bostadskonsumenter bra av.

Avslutningsvis: Det är inte längre en fråga om amorteringskrav kommer att införas, det är en fråga om när och hur.

Varmt välkommen med synpunkter!

Josefine Uppling
Analys- och kommunikationschef
Mäklarsamfundet