Sökformulär

Amorteringskrav införs 1 augusti 2015

Finansinspektionen (FI) meddelade den 11 mars 2015 att de föreslår att amorteringskrav på nya bostadslån införs från och med den 1 augusti 2015. Förslaget ska dock först ut på remiss, med slutdatum den 17 april. Mäklarsamfundet ska självklart formulera ett antal medskick till FI.


Förslaget innebär i korthet att bolån med en belåningsgrad över 70 procent ska amorteras ner med minst 2 procent av det ursprungliga lånebeloppet varje år, medan lån med under 70 procents belåningsgrad ska amorteras ned med minst 1 procent per år till dess att belåningsgraden är 50 procent.

Vad innebär detta i direkta kronor och ören för de bostadsköpare/de av dina kunder som behöver ta nya lån?

Räkneexempel: Köp av bostad för 2,5 miljon kronor
Lån: 2 125 000 kr (85 procent)
Handpenning: 375 000 kr (15 procent, minimum enligt bolånetaket)
Amortering i dag/med nuvarande regler: 2085 kr/mån
Amortering med de nya reglerna: 3646 kr/mån
Förändring i boendekalkylen per månad: 1561 kr 
Förändring i beondekalkylen per år: 18732 kr

Amorteringskravet ska gälla alla nya bostadslån, och reglerna ska gälla alla banker och kreditmarknadsföretag. I FI:s förslag utgår amorteringskravet från bostadens marknadsvärde (i det flesta fall anskaffningsvärdet) och huvudprincipen i förslaget är att omvärdering av bostaden får ske vart femte år. Dock får omvärdering även ske vid avsevärd värdeförändring av bostaden så som omfattande renoveringar eller tillbyggnader. Renovering av kök och badrum anses inte vara avsevärda värdeförändringar.

Finansinspektionens definition av nya bolån innefattar, utöver helt nya lån med en bostad som säkerhet, även utökning av befintliga lån för att exempelvis bekosta renovering. Då gäller dock amorteringskravet endast för den utökade delen, som ska amorteras ned till minst 50 procent.

Undantag för amorteringskravet kan ges under en övergångsperiod när det föreligger särskilda skäl så som arbetslöshet eller dödsfall i familjen. Kravet gäller inte vid byte av bank.

Mäklarsamfundets VD Ingrid Eiken kommenterar amorteringskraven så här: 

– Det bekymmersamma med förslaget är att det försvårar ytterligare för de som redan är utanför bostadsmarknaden. Det är riskabelt att införa amorteringskrav i tider med stark urbanisering och hög arbetslöshet där människor måste flytta från bostadsmarknader ute i landet med låga priser till hetare marknader med högre priser i tillväxtregionerna för att få ett jobb. Det gör också bostadsmarknaden mer trögrörlig. Amorteringskravet riskerar helt enkelt att gynna vissa grupper medan det missgynnar andra, och på så vis skapa ytterligare skevhet på en marknad som redan är i obalans.

– Men vi välkomnar att FI lämnar besked, både konsumenter och fastighetsmäklare behöver veta vilka långsiktiga spelregler som gäller på bostadsmarknaden, säger Ingrid Eiken.

Går det att sia om hur prisutvecklingen kommer att påverkas av amorteringskrav?

– Givet att marknaden redan nu är extremt hårt belastad och att utbudet på många platser i landet är rejält mycket lägre än efterfrågan kan man tänka sig att antalet bostadsbyten åtminstone inte kommer att minska. Den som av olika anledningar måste flytta, det kan vara att man ska plugga, skilja sig eller få barn, kommer kanske att titta på andra, billigare objekt än de tänkt från början. Möjligen blir objekt utanför tätort lite mer intressanta om man måste gå ner en prisnivå mot vad man tänkt sig från början, men det är oerhört svårt att sia om prisutveckling, säger Mäklarsamfundets analys- och kommunikationschef Josefine Uppling.

För dig som vill läsa mer

Finansinspektionens förslag i sin helhet för nedladdning:
http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/11_remisser/20150311_amorterin...

Jonas Anderberg, Mäklarsamfundets chefsjurist, guidar dig genom remisspromemorian:

En allmän motivering till förslaget finner du i den inledande sammanfattningen, sid 1-2.

Under rubriken Krav på amortering redovisas de närmare motiven till förslaget, inklusive målet med och de bedömda effekterna av förslaget, på sidorna 4-24.

På sid 25 ff redovisas de mer konkreta delarna av förslaget, såsom huvuddragen i förslaget och vilka långivare som ska omfattas av regleringen.

Att amorteringskravet ska baseras på lånets storlek i förhållande till bostadens värde framgår och motiveras på sid 26 ff.

Amorteringskravet ska gälla för ”nya bolån”. Vad som ska avses med detta och om amorteringskravet ska gälla eller inte anges i promemorian genom ett flertal konkreta exempel.

Vad ska gälla vid byte av långivare, vid säkerhetsbyte och eventuellt övertagande av lån? Vad ska gälla övergångsvis om bindande avtal om köp ingåtts eller lånelöfte lämnats innan reglerna trätt i kraft. Hur ska man behandla byggnadskreditiv, vad gäller vid en separation? Om dessa och andra exempel på situationer kan du läsa på sid 28-32.

Den viktiga frågan om hur värdering av bostaden ska ske, att det är bostadens ”föränderliga marknadsvärde” som föreslås vara utgångspunkt för amorteringskravet och att det i första hand är värdet vid förvärvstidpunkten som ska användas, med möjlighet till senare omvärdering, dock tidigast efter fem år, redovisas på sid 32-35.

Vissa undantag från amorteringskravet ska kunna medges under en begränsad period beroende på exempelvis arbetslöshet, längre sjukdom och närståendes dödsfall, se mer om detta på sid 37.

Avslutningsvis redovisas antagna konsekvenser av förslaget på sid 39 ff. Där berörs bland annat risken för inlåsningseffekter och begränsade lånemöjligheter på sid 45-46.

Länkar

Finansinspektionens pressmeddelande:
http://www.fi.se/Press/Pressmeddelanden/Listan/Amorteringskrav-pa-nya-bo...

Livechatt på Dagens Industris webb med anledning av den frågestund Finansinspektionen höll efter att förslaget offentliggjorts:
http://www.di.se/artiklar/2015/3/11/liverapportering-fran-finansinspekti...

Mäklarsamfundets pressmeddelande och kommentar:
http://www.maklarsamfundet.se/maklarsamfundets-kommentar-avseende-amorte...

Ingrid Eiken kommenterar amorteringskraven i både dags- och kvällspress idag:
http://www.svd.se/naringsliv/pengar/bostad/amorteringskravet-ska-galla-f...

http://www.dn.se/ekonomi/sa-blir-nya-tuffa-kraven-pa-bolan/

http://www.expressen.se/nyheter/skarp-kritik-mot-nya-amorteringskraven/


Sida uppdaterad: 2015-03-18