Sökformulär

2015 – ett rekordår

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2016-03-10

”Ett mycket arbetstyngt år präglat av bristande resurser både ekonomiskt och personellt”. Så summerar FMIs myndighetschef Eva Westberg verksamhetsåret 2015 i FMIs Årsredovisning, som publicerades den 24 februari. Nedan har vi plockat ut några intressanta siffror och fakta från årsredovisningen.

  • 2015 var ett rekordår på flera sätt. I slutet av året fanns det 6 834 registrerade fastighetsmäklare hos FMI, vilket är den högsta noteringen någonsin. Det är en ökning med 42 personer eller 0,6 procent jämfört med 2014. 6 731 personer har full registrering och 103 personer har registrering som hyresförmedlare.

  • Antalet kvinnor har ökat de senaste åren och fortsatte att öka under 2015, medan antalet män har minskat. 2015 var 3 136 av de registrerade fastighetsmäklarna kvinnor, vilket motsvarar 46 procent. 3 698 (54 %) av fastighetsmäklarna var män.

  • Antalet inkomna ärenden med begäran om avregistrering sjönk markant under 2015 jämfört med åren innan. Totalt blev 281 fastighetsmäklare avregistrerade på egen begäran under 2015.

  • Under 2015 blev det rekord i antalet påbörjande tillsynsärenden som uppgick till 434 stycken. Antalet avgjorda tillsynsärenden var 343 och vid årets utgång fanns det kvar 245 påbörjade tillsynsärenden. Under 2015 ökade handläggningstiden för tillsynsärendena till 187 dagar.

  • 65 mäklare meddelades en varning under 2015. Det är en ökning med 3 personer jämfört med 2014. Totalt har 32 mäklare meddelats erinran.

  • Rekordsiffrorna fortsätter. Under 2015 ökade antalet anmälningar kraftigt till 378 stycken, vilket är det högsta antalet anmälningar under de senaste femton åren. Detta kan jämföras med 2014 då det inkom 303 anmälningar.

  • FMIs sammanställning över vilka problem konsumenter anmäler i samband med fastighetsmäklartjänster visar att budgivningen och lockpriser är de två vanligaste orsakerna till anmälan och ligger till grund för 54 procent av alla anmälningar. 99 anmälningar och 87 telefonsamtal/e-post kom in till FMI angående budgivning. Det är en markant ökning jämfört med tidigare år. 105 anmälningar och 18 telefonsamtal/e-post kom in angående pris i marknadsföring (s.k. lockpriser).

  • 99 fastighetsmäklare fick beslut om disciplinpåföljd. Den vanligaste grunden för disciplinpåföljder mot fastighetsmäklare har varit underlåtenhet att vidta åtgärder eller dokumentera kundkännedom enligt penningtvättslagstiftningen. Därefter kommer bristfällig dokumentation i journalen eller i objektsbeskrivningen.

  • Den tematiska granskningen av fastighetsmäklares åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism omfattade 32 mäklare. Av dessa ledde 12 ärenden till disciplinär påföljd, varav sju mäklare meddelades varning och fem mäklare meddelades erinran. Läs mer om resultatet från den tematiska granskningen här. 

Vill du läsa mer om vad som hände på Fastighetsmäklarinspektionen under 2015 så hittar du deras årsredovisning här: http://fmi.se/nyheter/fastighetsmaklarinspektionens-arsredovisning-ar-2015

Caroline Berg
Redaktör